0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

قیمت لوله و اتصالات پوش فیت سایلنت وحید

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 40


۹۶,۷۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۱۲۸,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۲۱۶,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۴۰۷,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۶۸۰,۶۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 160


۱,۱۱۳,۶۰۰ ریال
---
---

سه راه 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 75*50


۲۱۶,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110*50


۳۵۳,۶۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110*75


۳۶۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 125*110


۵۹۳,۹۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 160*110


۱,۰۴۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 75*50


۱۶۹,۳۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110*50


۳۸۵,۹۰۰ ریال
---
---

سه راه دریچه بازدید پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۳۹۹,۱۰۰ ریال
---
---

سه راه دریچه بازدید پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۷۹۶,۶۰۰ ریال
---
---

سه راه دریچه بازدید پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۲۴۸,۴۰۰ ریال
---
---

اورینگ

واحد: عدد | سایز: 40


۱۵,۲۰۰ ریال
---
---

اورینگ

واحد: عدد | سایز: 50


۱۹,۲۰۰ ریال
---
---

اورینگ

واحد: عدد | سایز: 75


۲۲,۶۰۰ ریال
---
---

اورینگ

واحد: عدد | سایز: 110


۲۵,۲۰۰ ریال
---
---

اورینگ

واحد: عدد | سایز: 125


۲۹,۴۰۰ ریال
---
---

اورینگ

واحد: عدد | سایز: 160


۳۵,۸۰۰ ریال
---
---

اورینگ دریچه بازدید پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۱۶,۸۰۰ ریال
---
---

اورینگ دریچه بازدید پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۱۹,۰۰۰ ریال
---
---

اورینگ دریچه بازدید پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۲۲,۶۰۰ ریال
---
---

بست ثابت پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 40


۴۹,۵۰۰ ریال
---
---

بست ثابت پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۵۱,۶۰۰ ریال
---
---

بست ثابت پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۱۰۱,۳۰۰ ریال
---
---

بست ثابت پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۱۲۳,۸۰۰ ریال
---
---

بست ثابت پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۱۳۵,۲۰۰ ریال
---
---

بست ثابت پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 160


۱۵۳,۸۰۰ ریال
---
---

بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۸۶,۲۰۰ ریال
---
---

بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۱۱۲,۵۰۰ ریال
---
---

بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۱۳۸,۹۰۰ ریال
---
---

بست متحرک پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۱۰۱,۳۰۰ ریال
---
---

بست متحرک پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۱۲۳,۸۰۰ ریال
---
---

بست متحرک پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۱۳۵,۲۰۰ ریال
---
---

بست متحرک پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 160


۱۵۳,۸۰۰ ریال
---
---

بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۹,۲۰۰ ریال
---
---

بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۲۲,۸۰۰ ریال
---
---

بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۳۳,۱۰۰ ریال
---
---

بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۵۱,۴۰۰ ریال
---
---

بست مخصوص (دو تکه پلیمری) پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 160


۸۹,۰۰۰ ریال
---
---

بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۲۴۷,۵۰۰ ریال
---
---

بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۲۶۹,۹۰۰ ریال
---
---

بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 160


۳۰۷,۵۰۰ ریال
---
---

بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۲۰۲,۲۰۰ ریال
---
---

تبدیل پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 50*40


۶۳,۶۰۰ ریال
---
---

تبدیل پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 75*50


۱۰۳,۹۰۰ ریال
---
---

تبدیل پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110*50


۱۵۷,۴۰۰ ریال
---
---

تبدیل پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110*70


۱۶۶,۲۰۰ ریال
---
---

تبدیل پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 125*110


۲۳۹,۶۰۰ ریال
---
---

تبدیل پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 160*110


۳۰۹,۶۰۰ ریال
---
---

تبدیل پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 160*125


۳۲۳,۹۰۰ ریال
---
---

چهار راهی 67 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۶۹۸,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 40


۱۳,۲۰۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۱۹,۷۰۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۲۶,۲۰۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۴۸,۰۰۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۵۲,۳۰۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 160


۸۶,۹۰۰ ریال
---
---

درپوش دریچه بازدید پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۷۷,۸۰۰ ریال
---
---

درپوش دریچه بازدید پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۹۹,۸۰۰ ریال
---
---

درپوش دریچه بازدید پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۱۳۴,۲۰۰ ریال
---
---

دریچه بازدید با تبدیل پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۱۸۴,۸۰۰ ریال
---
---

دریچه بازدید با تبدیل پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۲۲۹,۷۰۰ ریال
---
---

دریچه بازدید با تبدیل پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۳۹۹,۱۰۰ ریال
---
---

رابط افقی پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 40


۷۴,۵۰۰ ریال
---
---

رابط افقی پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۱۰۱,۶۰۰ ریال
---
---

رابط افقی پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۲۴۳,۱۰۰ ریال
---
---

رابط افقی پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۲۶۱,۵۰۰ ریال
---
---

رابط عمودی(رایزری) پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 40


۷۴,۵۰۰ ریال
---
---

رابط عمودی(رایزری) پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۱۰۱,۶۰۰ ریال
---
---

رابط عمودی(رایزری) پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۱۲۶,۴۰۰ ریال
---
---

رابط عمودی(رایزری) پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۲۴۳,۱۰۰ ریال
---
---

رابط عمودی(رایزری) پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۲۶۱,۵۰۰ ریال
---
---

رابط عمودی(رایزری) پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 160


۳۷۹,۳۰۰ ریال
---
---

روغن مخصوص نصب

250سی سی

واحد: عدد


۲۰۱,۶۰۰ ریال
---
---

روغن مخصوص نصب

500 سی سی

واحد: عدد


۲۷۵,۵۰۰ ریال
---
---

زانو 15 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۲۳۳,۶۰۰ ریال
---
---

زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۲۳۸,۴۰۰ ریال
---
---

زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۱۲۳,۴۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۱۲۳,۴۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۳۷۸,۶۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 160


۶۰۶,۱۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۲۶۱,۴۰۰ ریال
---
---

زانو 45درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 40


۵۴,۴۰۰ ریال
---
---

زانو 67 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۷۳,۷۰۰ ریال
---
---

زانو 67 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۲۶۱,۴۰۰ ریال
---
---

زانو 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۲۶۱,۵۰۰ ریال
---
---

زانو 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۱۳۰,۳۰۰ ریال
---
---

زانو 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 40


۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۴۸۸,۹۰۰ ریال
---
---

زانو 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۱۳۰,۳۰۰ ریال
---
---

زانو بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۸۸,۴۰۰ ریال
---
---

زانوبلند 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 100


۳۳۵,۲۰۰ ریال
---
---

سه راه 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۰ ریال
---
---

سیفون یک با علمک پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۲۳۲,۴۰۰ ریال
---
---

سیفون یک با علمک پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۵۲۳,۸۰۰ ریال
---
---

سیفون یک با علمک پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۱,۰۲۸,۴۰۰ ریال
---
---

سیفون یک تکه 45درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۲۱۶,۸۰۰ ریال
---
---

سیفون یک تکه 45درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۳۱۶,۸۰۰ ریال
---
---

سیفون یک تکه 45درجه پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۵۳۴,۸۰۰ ریال
---
---

عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 50


۲۷۴,۲۰۰ ریال
---
---

عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 75


۹۷۴,۸۰۰ ریال
---
---

عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 110


۱,۵۹۰,۶۰۰ ریال
---
---

عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت وحید

واحد: عدد | سایز: 125


۱,۶۲۴,۶۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

50سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 40


۸۵,۲۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

100سانیت متری

واحد: شاخه | سایز: 40


۱۵۹,۷۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

200سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 40


۲۴۹,۱۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

300سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 40


۳۵۷,۴۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

50سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 50


۱۳۶,۸۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

100سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 50


۱۸۹,۴۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

200سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 50


۳۰۴,۴۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

300سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 50


۴۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

50سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 75


۱۶۰,۴۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

100سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 75


۲۹۷,۸۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

200سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 75


۵۰۴,۰۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

300سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 75


۷۵۸,۸۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

100سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 110


۳۶۲,۲۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

100سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 110


۵۶۲,۴۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

200سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 110


۱,۰۳۱,۳۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

300سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 100


۱,۵۷۵,۸۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

50سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 125


۴۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

100سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 125


۷۵۶,۰۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

200سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 125


۱,۳۷۲,۲۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

300سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 125


۲,۰۳۶,۲۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

50سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 160


۶۱۲,۰۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

100سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 160


۱,۲۳۵,۲۰۰ ریال
---
---

لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت وحید

200سانتی متری

واحد: شاخه | سایز: 160


۲,۴۲۶,۸۰۰ ریال