0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

قیمت لوله و اتصالات پلی اتیلن پلی رود

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

اتصال فلنچدار پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 63*"2


۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 75*"2.1/2


۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 90*"3


۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 90*"4


۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 110*"4


۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 125*"5


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 20*"1/2


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: "25*"1/2


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 25*"3/4


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 25*"1


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 32*"1/2


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 32*"3/4


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 32*"1


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 40*"1.1/4


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 50*"1.1/2


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 50*"2


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 63*"1.1/4


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 63*"1.1/2


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 63*"2


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 75*"2


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 75*"2.1/2


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 90*"2


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 90*"2.1/2


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 90*"3


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 110*"3


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 1110*"4


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 125*"4


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 125*"5


۰ ریال
---
---

اتصال نر پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 20*"1/2


۰ ریال
---
---

اتصال نر پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 25*"1/2


۰ ریال
---
---

اتصال نر پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 25*"3/4


۰ ریال
---
---

اتصال نر پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 25*"1


۰ ریال
---
---

اتصال نر پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 32*"1


۰ ریال
---
---

اتصال نر پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 40*"1.1/4


۰ ریال
---
---

اتصال نر پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 50*"1.1/2


۰ ریال
---
---

اتصال نر پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 52*"2


۰ ریال
---
---

اتصال نر پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 63*"2


۰ ریال
---
---

اتصال نر پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 75*"2


۰ ریال
---
---

اتصال نر پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 75*"2.1/2


۰ ریال
---
---

اتصال نر پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 90*"2


۰ ریال
---
---

اتصال نر پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 90*"3


۰ ریال
---
---

اتصال نر پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 110*"3


۰ ریال
---
---

اتصال نر پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 110*"4


۰ ریال
---
---

اتصال نر پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 125*"4


۰ ریال
---
---

اتصال نر پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 125*"5


۰ ریال
---
---

بست ابتدایی پلی رود

واحد: عدد | سایز: "5/8


۰ ریال
---
---

بست ابتدایی پلی رود

واحد: عدد | سایز: 16


۰ ریال
---
---

بست انتهایی پلی رود

واحد: عدد | سایز: 16


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 32*20


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 32*25


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 40*25


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 40*32


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 50*32


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 50*40


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 63*32


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 63*40


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 63*50


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 75*50


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 75*63


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 90*63


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 90*75


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 110*63


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 75*110


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 110*90


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 125*63


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 125*75


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 125*90


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 125*110


۰ ریال
---
---

تبدیل پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 25*20


۰ ریال
---
---

تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رود

واحد: عدد | سایز: "3/4*"1/2


۰ ریال
---
---

تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رود

واحد: عدد | سایز: "1*"1/2


۰ ریال
---
---

تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رود

واحد: عدد | سایز: "1*"3/4


۰ ریال
---
---

تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رود

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"3/4


۰ ریال
---
---

تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رود

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*"1


۰ ریال
---
---

تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رود

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"3/4


۰ ریال
---
---

تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رود

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"1


۰ ریال
---
---

تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رود

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*"1.1/4


۰ ریال
---
---

تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رود

واحد: عدد | سایز: "2*"1


۰ ریال
---
---

تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رود

واحد: عدد | سایز: "2*"1.1/4


۰ ریال
---
---

تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رود

واحد: عدد | سایز: "2*"1.1/2


۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 20


۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 25


۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 32


۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 40


۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 50


۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 63


۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 75


۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 90


۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 110


۰ ریال
---
---

درپوش انتهایی پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 125


۰ ریال
---
---

درپوش دنده ای پلی رود

واحد: عدد | سایز: "1/2


۰ ریال
---
---

درپوش دنده ای پلی رود

واحد: عدد | سایز: "3/4


۰ ریال
---
---

درپوش دنده ای پلی رود

واحد: عدد | سایز: "1


۰ ریال
---
---

درپوش دنده ای پلی رود

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۰ ریال
---
---

درپوش دنده ای پلی رود

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۰ ریال
---
---

درپوش دنده ای پلی رود

واحد: عدد | سایز: "2


۰ ریال
---
---

رابط پلی رود

واحد: عدد | سایز: 16*16


۰ ریال
---
---

رابط پیچی پلی رود

واحد: عدد | سایز: 20


۰ ریال
---
---

رابط پیچی پلی رود

واحد: عدد | سایز: 25


۰ ریال
---
---

رابط پیچی پلی رود

واحد: عدد | سایز: 32


۰ ریال
---
---

رابط پیچی پلی رود

واحد: عدد | سایز: 40


۰ ریال
---
---

رابط پیچی پلی رود

واحد: عدد | سایز: 50


۰ ریال
---
---

رابط پیچی پلی رود

واحد: عدد | سایز: 63


۰ ریال
---
---

رابط پیچی پلی رود

واحد: عدد | سایز: 75


۰ ریال
---
---

رابط پیچی پلی رود

واحد: عدد | سایز: 90


۰ ریال
---
---

رابط پیچی پلی رود

واحد: عدد | سایز: 110


۰ ریال
---
---

رابط پیچی پلی رود

واحد: عدد | سایز: 125


۰ ریال
---
---

زانو 90درجه پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 20


۰ ریال
---
---

زانو 90درجه پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 25


۰ ریال
---
---

زانو 90درجه پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 32


۰ ریال
---
---

زانو 90درجه پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 40


۰ ریال
---
---

زانو 90درجه پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 50


۰ ریال
---
---

زانو 90درجه پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 63


۰ ریال
---
---

زانو 90درجه پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 75


۰ ریال
---
---

زانو 90درجه پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 90


۰ ریال
---
---

زانو 90درجه پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 110


۰ ریال
---
---

زانو 90درجه پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 125


۰ ریال
---
---

زانو پلی رود

واحد: عدد | سایز: 16*16


۰ ریال
---
---

زانو ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 63*"2


۰ ریال
---
---

زانو ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 75*"2


۰ ریال
---
---

زانو ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 75*"2.1/2


۰ ریال
---
---

زانو ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 90*"2


۰ ریال
---
---

زانو ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 90*"2.1/2


۰ ریال
---
---

زانو ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 90*"3


۰ ریال
---
---

زانو ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 110*"3


۰ ریال
---
---

زانو ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 110*"4


۰ ریال
---
---

زانو ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 20*"1/2


۰ ریال
---
---

زانو ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 25*"1/2


۰ ریال
---
---

زانو ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 25*"3/4


۰ ریال
---
---

زانو ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 32*"1/2


۰ ریال
---
---

زانو ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 32*"3/4


۰ ریال
---
---

زانو ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 32*"1


۰ ریال
---
---

زانو ماده پلی رود پیچی

واحد: عدد | سایز: 40*"1.1/4