0912-4208869

021-55600312

021-55802844

پشتیبانی
 

قیمت لوله و اتصالات پلی اتیلن پلیران

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف
تصویر تبدیل جوشی پلیران

تبدیل جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 63*50


۳,۵۴۴ تومان
---
---
تصویر تبدیل جوشی پلیران

تبدیل جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 75*50


۴,۱۰۳ تومان
---
---
تصویر تبدیل جوشی پلیران

تبدیل جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 75*63


۵,۰۳۴ تومان
---
---
تصویر تبدیل جوشی پلیران

تبدیل جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 90*63


۶,۵۲۵ تومان
---
---
تصویر تبدیل جوشی پلیران

تبدیل جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 90*75


۶,۸۹۸ تومان
---
---
تصویر تبدیل جوشی پلیران

تبدیل جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 110*63


۸,۹۴۸ تومان
---
---
تصویر تبدیل جوشی پلیران

تبدیل جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 110*75


۷,۸۳۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل جوشی پلیران

تبدیل جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 110*90


۱۰,۸۱۴ تومان
---
---
تصویر تبدیل جوشی پلیران

تبدیل جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 125*110


۱۸,۴۷۳ تومان
---
---
تصویر تبدیل جوشی پلیران

تبدیل جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 160*110


۲۰,۱۶۶ تومان
---
---
تصویر تبدیل جوشی پلیران

تبدیل جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 160*125


۲۳,۳۰۱ تومان
---
---
تصویر چهارراه جوشی پلیران

چهارراه جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 63*63*63*63


۱۹,۷۲۱ تومان
---
---
تصویر چهارراه جوشی پلیران

چهارراه جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 110*110*110*110


۷۱,۶۵۵ تومان
---
---
تصویر درپوش تستی جوشی پلیران

درپوش تستی جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 50


۷۴۸ تومان
---
---
تصویر درپوش تستی جوشی پلیران

درپوش تستی جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 63


۱,۱۲۱ تومان
---
---
تصویر درپوش تستی جوشی پلیران

درپوش تستی جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 75


۱,۴۹۴ تومان
---
---
تصویر درپوش تستی جوشی پلیران

درپوش تستی جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 90


۲,۰۵۲ تومان
---
---
تصویر درپوش تستی جوشی پلیران

درپوش تستی جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 110


۳,۵۴۴ تومان
---
---
تصویر درپوش تستی جوشی پلیران

درپوش تستی جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 125


۵,۰۳۴ تومان
---
---
تصویر درپوش تستی جوشی پلیران

درپوش تستی جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 160


۶,۸۹۸ تومان
---
---
تصویر درپوش موقت جوشی پلیران

درپوش موقت جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 63


۱,۶۸۰ تومان
---
---
تصویر درپوش موقت جوشی پلیران

درپوش موقت جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 75


۲,۳۳۱ تومان
---
---
تصویر درپوش موقت جوشی پلیران

درپوش موقت جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 90


۳,۳۵۷ تومان
---
---
تصویر درپوش موقت جوشی پلیران

درپوش موقت جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 110


۴,۲۸۹ تومان
---
---
تصویر دریچه بازدید جوشی پلیران

دریچه بازدید جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 50


۱۴,۱۵۳ تومان
---
---
تصویر دریچه بازدید جوشی پلیران

دریچه بازدید جوشی پلیران

NP5

واحد: عدد | سایز: 63


۱۶,۰۰۹ تومان
---
---
تصویر دریچه بازدید جوشی پلیران

دریچه بازدید جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 75


۱۸,۲۵۷ تومان
---
---
تصویر دریچه بازدید جوشی پلیران

دریچه بازدید جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 110


۳۰,۵۲۲ تومان
---
---
تصویر دریچه بازدید جوشی پلیران

دریچه بازدید جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 125


۵۸,۴۲۸ تومان
---
---
تصویر دریچه بازدید جوشی پلیران

دریچه بازدید جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 160


۷۳,۹۷۳ تومان
---
---
تصویر زانو جوشی 45 درجه پلیران

زانو جوشی 45 درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 63


۵,۱۷۲ تومان
---
---
تصویر زانو جوشی 45 درجه پلیران

زانو جوشی 45 درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 75


۸,۷۴۷ تومان
---
---
تصویر زانو جوشی 45 درجه پلیران

زانو جوشی 45 درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 90


۱۳,۱۹۷ تومان
---
---
تصویر زانو جوشی 45 درجه پلیران

زانو جوشی 45 درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 110


۱۹,۹۶۶ تومان
---
---
تصویر زانو جوشی 45 درجه پلیران

زانو جوشی 45 درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 125


۳۵,۷۳۷ تومان
---
---
تصویر زانو جوشی 45 درجه پلیران

زانو جوشی 45 درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 160


۶۷,۸۴۲ تومان
---
---
تصویر زانو جوشی 45درجه پلیران

زانو جوشی 45درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 50


۲,۹۸۵ تومان
---
---
تصویر زانو جوشی 90درجه پلیران

زانو جوشی 90درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 50


۲,۳۵۰ تومان
---
---
تصویر زانو جوشی 90درجه پلیران

زانو جوشی 90درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 63


۶,۳۶۱ تومان
---
---
تصویر زانو جوشی 90درجه پلیران

زانو جوشی 90درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 75


۸,۱۵۱ تومان
---
---
تصویر زانو جوشی 90درجه پلیران

زانو جوشی 90درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 90


۱۴,۰۹۳ تومان
---
---
تصویر زانو جوشی 90درجه پلیران

زانو جوشی 90درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 110


۲۰,۸۹۰ تومان
---
---
تصویر زانو جوشی 90درجه پلیران

زانو جوشی 90درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 125


۵۱,۳۲۸ تومان
---
---
تصویر زانو جوشی 90درجه پلیران

زانو جوشی 90درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 160


۷۹,۸۴۸ تومان
---
---
تصویر زانو جوشی 90درجه پلیران

زانو جوشی 90درجه پلیران

PN6

واحد: عدد | سایز: 160


۹۵,۲۲۹ تومان
---
---
تصویر سه راه بازدید جوشی پلیران

سه راه بازدید جوشی پلیران

PN5 - 45

واحد: عدد | سایز: 63


۲۱,۲۴۳ تومان
---
---
تصویر سه راه بازدید جوشی پلیران

سه راه بازدید جوشی پلیران

PN5 - 90

واحد: عدد | سایز: 63


۱۲,۱۵۰ تومان
---
---
تصویر سه راه بازدید جوشی پلیران

سه راه بازدید جوشی پلیران

PN 5 - 90

واحد: عدد | سایز: 110


۴۵,۷۹۱ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 45 درجه پلیران

سه راه جوشی 45 درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 50*50*50


۷,۸۳۰ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 45درجه پلیران

سه راه جوشی 45درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 63*50*63


۱۰,۶۹۷ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 45درجه پلیران

سه راه جوشی 45درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 63*63*63


۱۱,۷۴۵ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 45درجه پلیران

سه راه جوشی 45درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 75*63*75


۱۷,۰۶۶ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 45درجه پلیران

سه راه جوشی 45درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 75*75*75


۱۹,۰۱۴ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 45درجه پلیران

سه راه جوشی 45درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 90*63*90


۳۰,۶۲۵ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 45درجه پلیران

سه راه جوشی 45درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 90*90*90


۳۳,۳۶۶ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 45درجه پلیران

سه راه جوشی 45درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 110*63*110


۳۲,۵۹۶ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 45درجه پلیران

سه راه جوشی 45درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 110*75*110


۴۳,۴۳۲ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 45درجه پلیران

سه راه جوشی 45درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 110*90*110


۴۹,۲۰۹ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 45درجه پلیران

سه راه جوشی 45درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 110*110*110


۵۳,۵۹۰ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 45درجه پلیران

سه راه جوشی 45درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 125*110*125


۵۶,۸۵۲ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 45درجه پلیران

سه راه جوشی 45درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 125*125*125


۶۲,۸۱۷ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 45درجه پلیران

سه راه جوشی 45درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 160*110*160


۹۹,۹۰۹ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 45درجه پلیران

سه راه جوشی 45درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 160*160*160


۱۱۲,۵۸۳ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 90درجه پلیران

سه راه جوشی 90درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 50*50*50


۶,۸۵۴ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 90درجه پلیران

سه راه جوشی 90درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 63*50*63


۹,۳۵۶ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 90درجه پلیران

سه راه جوشی 90درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 63*63*63


۱۱,۰۰۷ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 90درجه پلیران

سه راه جوشی 90درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 75*75*75


۱۷,۹۲۴ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 90درجه پلیران

سه راه جوشی 90درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 90*90*90


۲۱,۷۴۵ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 90درجه پلیران

سه راه جوشی 90درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 110*63*110


۳۲,۴۹۸ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 90درجه پلیران

سه راه جوشی 90درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 110*110*110


۳۲,۴۹۸ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 90درجه پلیران

سه راه جوشی 90درجه پلیران

PN5

واحد: عدد د | سایز: 125*125*125


۵۰,۲۷۳ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 90درجه پلیران

سه راه جوشی 90درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 160*110*160*


۸۸,۳۵۳ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 90درجه پلیران

سه راه جوشی 90درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 160*160*160


۹۶,۹۲۷ تومان
---
---
تصویر سه راه جوشی 90درجه پلیران

سه راه جوشی 90درجه پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 160*160*160


۱۱۴,۰۶۶ تومان
---
---
تصویر سه راه دو طرفه جوشی پلیران

سه راه دو طرفه جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 63*63*63


۱۳,۹۸۲ تومان
---
---
تصویر سیفون جوشی پلیران

سیفون جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 50


۹,۰۵۰ تومان
---
---
تصویر سیفون جوشی پلیران

سیفون جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 63


۲۱,۰۸۳ تومان
---
---
تصویر سیفون جوشی پلیران

سیفون جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 75


۲۶,۴۵۳ تومان
---
---
تصویر سیفون جوشی پلیران

سیفون جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 90


۴۴,۲۷۹ تومان
---
---
تصویر سیفون جوشی پلیران

سیفون جوشی پلیران

PN5

واحد: عدد | سایز: 110


۶۴,۶۷۰ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN6

واحد: عدد | سایز: 63


۳,۸۰۹ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN10

واحد: عدد | سایز: 63


۴,۳۲۹ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN6

واحد: عدد | سایز: 75


۵,۰۷۶ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN10

واحد: عدد | سایز: 75


۶,۲۹۸ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN6

واحد: عدد | سایز: 90


۹,۸۲۹ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN10

واحد: عدد | سایز: 90


۱۳,۷۷۱ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN6

واحد: عدد | سایز: 110


۱۴,۴۲۷ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN10

واحد: عدد | سایز: 110


۱۶,۶۶۳ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN6

واحد: عدد | سایز: 125


۱۸,۰۰۱ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN10

واحد: عدد | سایز: 125


۲۳,۱۶۵ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN6

واحد: عدد | سایز: 140


۲۴,۳۰۳ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN10

واحد: عدد | سایز: 140


۲۷,۸۹۱ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN6

واحد: عدد | سایز: 160


۳۰,۵۸۹ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN10

واحد: عدد | سایز: 160


۳۶,۲۷۵ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN6

واحد: عدد | سایز: 180


۴۶,۷۷۲ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN10

واحد: عدد | سایز: 180


۶۲,۰۵۷ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN6

واحد: عدد | سایز: 200


۵۴,۶۳۰ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN10

واحد: عدد | سایز: 200


۶۹,۰۶۲ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN6

واحد: عدد | سایز: 225


۹۸,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN10

واحد: عدد | سایز: 225


۱۱۱,۸۷۴ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN6

واحد: عدد | سایز: 250


۱۱۷,۹۹۲ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN10

واحد: عدد | سایز: 250


۱۴۴,۲۳۰ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN6

واحد: عدد | سایز: 315


۲۴۷,۳۴۶ تومان
---
---
تصویر فلنچ جوشی پلیران

فلنچ جوشی پلیران

PN10

واحد: عدد | سایز: 315


۲۵۸,۱۸۶ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN5

واحد: شاخه 6متری | سایز: 50


۳۱,۰۳۲ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN5

سایز: 63 | واحد: شاخه 6 متری


۴۸,۸۲۲ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN5

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 75


۶۶,۷۰۸ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN5

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 90


۹۶,۸۵۲ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN5

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 110


۱۴۱,۳۲۴ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN5

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 125


۱۸۱,۸۴۲ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN5

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 160


۳۰۰,۴۳۲ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN5

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 200


۴۶۳,۴۹۴ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN5

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 250


۷۲۱,۴۳۴ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN6

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 40


۲۳,۵۲۶ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN6

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 50


۳۵,۶۸۲ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN6

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 63


۵۵,۶۴۴ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN6

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 75


۷۹,۷۵۸ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN6

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 90


۱۱۲,۶۶۲ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN6

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 110


۱۶۵,۰۴۲ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN6

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 125


۲۱۳,۴۶۸ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN6

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 160


۳۴۹,۸۴۸ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN6

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 200


۵۴۴,۵۳۶ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN6

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 250


۸۴۸,۹۱۶ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN10

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 20


۱۰,۵۷۸ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN10

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 25


۱۴,۲۳۲ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN10

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 32


۲۲,۹۳۲ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN10

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 40


۳۵,۱۸۴ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN10

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 50


۵۴,۲۵۸ تومان
---
---
تصویر لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران

PN10

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 63


۸۶,۲۸۰ تومان