0912-4208869

021-55600312

021-55802844

پشتیبانی
 

قیمت لوله و اتصالات پلی اتیلن پلیران

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف
تصویر آبفشان پلیران

آبفشان پلیران

وسایل پخش آب

واحد: عدد | سایز: "1/2


۳,۵۴۹ تومان
---
---
تصویر اتصال فلنچ دار پیچی پلیران

اتصال فلنچ دار پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 63*"2


۷۸,۲۹۱ تومان
---
---
تصویر اتصال فلنچ دار پیچی پلیران

اتصال فلنچ دار پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 75*"2.1/2


۹۸,۴۴۲ تومان
---
---
تصویر اتصال فلنچ دار پیچی پلیران

اتصال فلنچ دار پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 90*"3


۱۰۹,۴۵۴ تومان
---
---
تصویر اتصال فلنچ دار پیچی پلیران

اتصال فلنچ دار پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 90*"4


۱۱۳,۲۵۴ تومان
---
---
تصویر اتصال فلنچ دار پیچی پلیران

اتصال فلنچ دار پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 110*"4


۱۱۸,۱۵۱ تومان
---
---
تصویر اتصال ماده پیچی پلیران

اتصال ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "1/2*20


۱,۷۷۶ تومان
---
---
تصویر اتصال ماده پیچی پلیران

اتصال ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "3/4*25


۲,۱۲۲ تومان
---
---
تصویر اتصال ماده پیچی پلیران

اتصال ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "1*32


۳,۳۷۰ تومان
---
---
تصویر اتصال ماده پیچی پلیران

اتصال ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*40


۷,۳۲۵ تومان
---
---
تصویر اتصال ماده پیچی پلیران

اتصال ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*50


۹,۲۷۶ تومان
---
---
تصویر اتصال ماده پیچی پلیران

اتصال ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "2*63


۱۶,۱۴۰ تومان
---
---
تصویر اتصال ماده پیچی پلیران

اتصال ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "2*75


۳۶,۹۷۵ تومان
---
---
تصویر اتصال ماده پیچی پلیران

اتصال ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*75


۳۶,۹۷۵ تومان
---
---
تصویر اتصال ماده پیچی پلیران

اتصال ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "3*90


۶۹,۴۷۵ تومان
---
---
تصویر اتصال ماده پیچی پلیران

اتصال ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "4*110


۱۰۷,۸۷۴ تومان
---
---
تصویر اتصال ماده پیچی پلیران

اتصال ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "4*125


۱۵۶,۴۵۶ تومان
---
---
تصویر اتصال ماده پیچی پلیران

اتصال ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "5*125


۱۵۶,۴۵۶ تومان
---
---
تصویر اتصال نر پیچی پلیران

اتصال نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "1/2*20


۱,۵۴۳ تومان
---
---
تصویر اتصال نر پیچی پلیران

اتصال نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "3/4*25


۲,۰۳۹ تومان
---
---
تصویر اتصال نر پیچی پلیران

اتصال نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "1*32


۳,۵۵۰ تومان
---
---
تصویر اتصال نر پیچی پلیران

اتصال نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*40


۶,۷۴۱ تومان
---
---
تصویر اتصال نر پیچی پلیران

اتصال نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*50


۹,۳۹۳ تومان
---
---
تصویر اتصال نر پیچی پلیران

اتصال نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "2*50


۹,۶۳۹ تومان
---
---
تصویر اتصال نر پیچی پلیران

اتصال نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "2*60


۱۶,۰۶۳ تومان
---
---
تصویر اتصال نر پیچی پلیران

اتصال نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "2*75


۳۱,۳۷۲ تومان
---
---
تصویر اتصال نر پیچی پلیران

اتصال نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*75


۳۱,۳۷۲ تومان
---
---
تصویر اتصال نر پیچی پلیران

اتصال نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "3*90


۶۲,۳۶۸ تومان
---
---
تصویر اتصال نر پیچی پلیران

اتصال نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "4*110


۹۴,۶۶۴ تومان
---
---
تصویر اتصال نر پیچی پلیران

اتصال نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "4*125


۱۵۶,۴۵۶ تومان
---
---
تصویر اتصال نر پیچی پلیران

اتصال نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "5*125


۱۵۶,۴۵۶ تومان
---
---
تصویر انشعاب 16 پلیران

انشعاب 16 پلیران

اتصالات ویژه آبیاری تحت فشار

واحد: عدد | سایز: "1/2*16


۱۸۰ تومان
---
---
تصویر انشعاب 16 پلیران

انشعاب 16 پلیران

اتصالات ویژه آبیاری تحت فشار

واحد: عدد | سایز: 12*"1/2


۱۸۰ تومان
---
---
تصویر بست انتهایی پلیران

بست انتهایی پلیران

اتصالات ویژه آبیاری تحت فشار

واحد: عدد | سایز: 16


۱۴۱ تومان
---
---
تصویر تبدیل پیچی پلیران

تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 20*25


۳,۰۱۲ تومان
---
---
تصویر تبدیل پیچی پلیران

تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 20*32


۶,۴۰۶ تومان
---
---
تصویر تبدیل پیچی پلیران

تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 25*32


۶,۴۴۰ تومان
---
---
تصویر تبدیل پیچی پلیران

تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 25*40


۷,۷۴۲ تومان
---
---
تصویر تبدیل پیچی پلیران

تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 32*40


۷,۷۴۲ تومان
---
---
تصویر تبدیل پیچی پلیران

تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 32*50


۱۲,۲۸۵ تومان
---
---
تصویر تبدیل پیچی پلیران

تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 40*50


۱۲,۲۸۵ تومان
---
---
تصویر تبدیل پیچی پلیران

تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 32*63


۲۷,۲۵۶ تومان
---
---
تصویر تبدیل پیچی پلیران

تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 40*63


۲۷,۲۵۶ تومان
---
---
تصویر تبدیل پیچی پلیران

تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 50*63


۲۷,۲۵۶ تومان
---
---
تصویر تبدیل پیچی پلیران

تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 50*75


۴۸,۸۸۷ تومان
---
---
تصویر تبدیل پیچی پلیران

تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 63*75


۴۸,۸۸۷ تومان
---
---
تصویر تبدیل پیچی پلیران

تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 63*90


۹۰,۳۷۴ تومان
---
---
تصویر تبدیل پیچی پلیران

تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 75*90


۹۰,۳۷۴ تومان
---
---
تصویر تبدیل پیچی پلیران

تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 63*110


۱۰۶,۴۵۶ تومان
---
---
تصویر تبدیل پیچی پلیران

تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 75*110


۱۰۶,۴۵۶ تومان
---
---
تصویر تبدیل پیچی پلیران

تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 90*110


۱۰۶,۴۵۶ تومان
---
---
تصویر تبدیل پیچی پلیران

تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 110*125


۱۶۴,۳۱۰ تومان
---
---
تصویر درپوش انتهایی پیچی پلیران

درپوش انتهایی پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 20


۱,۸۷۵ تومان
---
---
تصویر درپوش انتهایی پیچی پلیران

درپوش انتهایی پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 25


۲,۴۲۴ تومان
---
---
تصویر درپوش انتهایی پیچی پلیران

درپوش انتهایی پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 32


۴,۳۴۳ تومان
---
---
تصویر درپوش انتهایی پیچی پلیران

درپوش انتهایی پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 40


۷,۶۵۳ تومان
---
---
تصویر درپوش انتهایی پیچی پلیران

درپوش انتهایی پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 50


۱۰,۱۳۷ تومان
---
---
تصویر درپوش انتهایی پیچی پلیران

درپوش انتهایی پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 63


۱۶,۳۱۱ تومان
---
---
تصویر درپوش انتهایی پیچی پلیران

درپوش انتهایی پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 75


۳۸,۲۴۴ تومان
---
---
تصویر درپوش انتهایی پیچی پلیران

درپوش انتهایی پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 90


۸۳,۶۵۵ تومان
---
---
تصویر درپوش انتهایی پیچی پلیران

درپوش انتهایی پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 110


۱۱۳,۷۳۷ تومان
---
---
تصویر درپوش انتهایی پیچی پلیران

درپوش انتهایی پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 125


۱۶۷,۸۸۶ تومان
---
---
تصویر دریپر روی خط قابل تنظیم دوطرفه پلیران

دریپر روی خط قابل تنظیم دوطرفه پلیران

وسایل پخش آب

واحد: عدد


۲۲۳ تومان
---
---
تصویر رابط 16  پلیران

رابط 16 پلیران

اتصالات ویژه آبیاری تحت فشار

واحد: عدد | سایز: 16*16


۱۶۵ تومان
---
---
تصویر رابط پیچی پلیران

رابط پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 20*20


۲,۶۲۴ تومان
---
---
تصویر رابط پیچی پلیران

رابط پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 25*25


۳,۵۱۸ تومان
---
---
تصویر رابط پیچی پلیران

رابط پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 32*32


۶,۰۶۱ تومان
---
---
تصویر رابط پیچی پلیران

رابط پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 40*40


۱۰,۱۶۷ تومان
---
---
تصویر رابط پیچی پلیران

رابط پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 50*50


۱۵,۰۰۸ تومان
---
---
تصویر رابط پیچی پلیران

رابط پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 63*63


۲۵,۳۹۴ تومان
---
---
تصویر رابط پیچی پلیران

رابط پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 75*75


۵۴,۱۵۹ تومان
---
---
تصویر رابط پیچی پلیران

رابط پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 90*90


۹۸,۵۹۲ تومان
---
---
تصویر رابط پیچی پلیران

رابط پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 110*110


۱۲۰,۰۲۵ تومان
---
---
تصویر رابط پیچی پلیران

رابط پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 125*125


۱۷۸,۴۲۰ تومان
---
---
تصویر زانو 16 پلیران

زانو 16 پلیران

اتصالات ویژه آبیاری تحت فشار

واحد: عدد | سایز: 16


۲۵۲ تومان
---
---
تصویر زانو پیچی پلیران

زانو پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 20*20


۳,۵۸۱ تومان
---
---
تصویر زانو پیچی پلیران

زانو پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 25*25


۳,۷۵۹ تومان
---
---
تصویر زانو پیچی پلیران

زانو پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 32*32


۶,۱۸۶ تومان
---
---
تصویر زانو پیچی پلیران

زانو پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 40*40


۱۱,۴۵۹ تومان
---
---
تصویر زانو پیچی پلیران

زانو پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 50*50


۱۶,۲۴۷ تومان
---
---
تصویر زانو پیچی پلیران

زانو پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 63*63


۳۴,۷۳۳ تومان
---
---
تصویر زانو پیچی پلیران

زانو پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 75*75


۹۲,۶۱۴ تومان
---
---
تصویر زانو پیچی پلیران

زانو پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 90*90


۱۵۰,۴۲۹ تومان
---
---
تصویر زانو پیچی پلیران

زانو پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 110*110


۱۸۹,۶۷۶ تومان
---
---
تصویر زانو پیچی پلیران

زانو پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 125*125


۲۲۵,۷۴۵ تومان
---
---
تصویر زانو ماده پیچی پلیران

زانو ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "1/2*20


۲,۷۳۴ تومان
---
---
تصویر زانو ماده پیچی پلیران

زانو ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "3/4*25


۳,۸۸۶ تومان
---
---
تصویر زانو ماده پیچی پلیران

زانو ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "1*32


۵,۸۴۶ تومان
---
---
تصویر زانو ماده پیچی پلیران

زانو ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*40


۱۲,۱۱۶ تومان
---
---
تصویر زانو ماده پیچی پلیران

زانو ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*50


۱۶,۲۴۷ تومان
---
---
تصویر زانو ماده پیچی پلیران

زانو ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "2*63


۳۲,۸۷۲ تومان
---
---
تصویر زانو ماده پیچی پلیران

زانو ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "2*75


۱۰۱,۹۵۳ تومان
---
---
تصویر زانو ماده پیچی پلیران

زانو ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*75


۱۰۱,۹۵۳ تومان
---
---
تصویر زانو ماده پیچی پلیران

زانو ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*90


۱۶۰,۵۷۷ تومان
---
---
تصویر زانو ماده پیچی پلیران

زانو ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "3*90


۱۶۰,۵۷۷ تومان
---
---
تصویر زانو ماده پیچی پلیران

زانو ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "3*110


۱۸۸,۹۵۵ تومان
---
---
تصویر زانو ماده پیچی پلیران

زانو ماده پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "4*110


۱۸۸,۹۵۵ تومان
---
---
تصویر زانو نر پیچی پلیران

زانو نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "1/2*20


۱,۸۵۸ تومان
---
---
تصویر زانو نر پیچی پلیران

زانو نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "3/4*25


۲,۸۷۶ تومان
---
---
تصویر زانو نر پیچی پلیران

زانو نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "1*32


۵,۶۵۳ تومان
---
---
تصویر زانو نر پیچی پلیران

زانو نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*40


۱۰,۹۹۴ تومان
---
---
تصویر زانو نر پیچی پلیران

زانو نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*50


۱۵,۴۲۱ تومان
---
---
تصویر زانو نر پیچی پلیران

زانو نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*63


۳۰,۵۵۱ تومان
---
---
تصویر زانو نر پیچی پلیران

زانو نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "2*63


۳۰,۵۵۱ تومان
---
---
تصویر زانو نر پیچی پلیران

زانو نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "2*75


۹۵,۵۹۵ تومان
---
---
تصویر زانو نر پیچی پلیران

زانو نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*75


۹۵,۵۹۵ تومان
---
---
تصویر زانو نر پیچی پلیران

زانو نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*90


۱۵۲,۹۶۳ تومان
---
---
تصویر زانو نر پیچی پلیران

زانو نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "3*90


۱۵۲,۹۶۳ تومان
---
---
تصویر زانو نر پیچی پلیران

زانو نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "3*110


۱۷۷,۸۸۷ تومان
---
---
تصویر زانو نر پیچی پلیران

زانو نر پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: "4*110


۱۷۷,۸۸۷ تومان
---
---
تصویر سه راه 16 پلیران

سه راه 16 پلیران

اتصالات ویژه آبیاری تحت فشار

واحد: عدد | سایز: 16*16*16


۲۴۱ تومان
---
---
تصویر سه راه پیچی پلیران

سه راه پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 20*20*20


۴,۳۴۳ تومان
---
---
تصویر سه راه پیچی پلیران

سه راه پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 25*25*25


۵,۳۵۰ تومان
---
---
تصویر سه راه پیچی پلیران

سه راه پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 32*32*32


۹,۰۷۸ تومان
---
---
تصویر سه راه پیچی پلیران

سه راه پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 40*40*40


۱۴,۸۳۱ تومان
---
---
تصویر سه راه پیچی پلیران

سه راه پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 50*50*50


۲۳,۷۸۰ تومان
---
---
تصویر سه راه پیچی پلیران

سه راه پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 63*63*63


۴۸,۱۴۴ تومان
---
---
تصویر سه راه پیچی پلیران

سه راه پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 75*75*75


۱۰۱,۸۷۴ تومان
---
---
تصویر سه راه پیچی پلیران

سه راه پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 90*90*90


۱۴۵,۹۷۶ تومان
---
---
تصویر سه راه پیچی پلیران

سه راه پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 110*110*110


۲۳۵,۰۴۱ تومان
---
---
تصویر سه راه پیچی پلیران

سه راه پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 125*125*125


۳۰۰,۰۴۱ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل پیچی پلیران

سه راه تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 25*20*25


۵,۳۵۰ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل پیچی پلیران

سه راه تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 32*20*32


۹,۲۶۵ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل پیچی پلیران

سه راه تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 32*25*32


۹,۲۶۵ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل پیچی پلیران

سه راه تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 40*25*40


۱۵,۲۹۵ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل پیچی پلیران

سه راه تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 40*32*40


۱۵,۷۷۳ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل پیچی پلیران

سه راه تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 50*32*50


۲۴,۰۹۹ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل پیچی پلیران

سه راه تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 50*40*50


۲۴,۰۹۹ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل پیچی پلیران

سه راه تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 63*32*63


۵۲,۵۸۶ تومان
---
---
تصویر سه راه تبدیل پیچی پلیران

سه راه تبدیل پیچی پلیران

واحد: عدد | سایز: 63*40*63