0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

قیمت لوله و اتصالات تک لایه آذین

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20*20*25


۵۰,۴۵۰ ریال
---
---

آداپتور فلنچ تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 63mm


۱۵۱,۵۷۰ ریال
---
---

آداپتور فلنچ تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 75mm


۲۲۲,۱۶۰ ریال
---
---

آداپتور فلنچ تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 90mm


۴۱۸,۶۳۰ ریال
---
---

آداپتور فلنچ تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 110mm


۵۸۸,۸۸۰ ریال
---
---

بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20


۲۷۴,۲۵۰ ریال
---
---

بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25


۴۵۲,۱۵۰ ریال
---
---

بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 32


۷۰۴,۹۸۰ ریال
---
---

بست زوج سفید لوله تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20


۹,۱۹۰ ریال
---
---

بست زوج سفید لوله تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25


۱۰,۵۵۰ ریال
---
---

بست لوله تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20


۵,۷۰۰ ریال
---
---

بست لوله تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25


۶,۵۶۰ ریال
---
---

بست لوله تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 32


۱۱,۸۳۰ ریال
---
---

بست لوله تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 40


۱۶,۴۲۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20*25


۲۱,۰۱۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20*32


۲۶,۵۲۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25*32


۲۹,۷۵۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20*40


۴۴,۳۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25*40


۴۷,۸۹۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 32*40


۵۸,۴۷۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20*50


۶۸,۳۷۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25*50


۶۸,۲۶۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 32*50


۷۳,۱۳۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 40*50


۸۶,۱۴۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25*63


۱۰۹,۵۸۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 32*63


۱۱۴,۱۸۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 40*63


۱۴۲,۱۹۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 50*63


۱۶۵,۱۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 40*75


۲۰۱,۳۹۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 50*75


۲۳۵,۴۶۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 63*75


۲۸۰,۵۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 50*90


۳۲۳,۶۰۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 63*90


۳۶۱,۳۳۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 75*90


۴۳۹,۷۵۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 63*110


۵۲۴,۵۲۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 75*110


۵۵۹,۲۹۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 90*110


۶۵۵,۳۱۰ ریال
---
---

بوشن تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 110*125


۱,۴۸۸,۸۷۰ ریال
---
---

بوشن تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20


۲۱,۱۸۰ ریال
---
---

بوشن تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25


۲۸,۲۰۰ ریال
---
---

بوشن تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 32


۴۵,۷۵۰ ریال
---
---

بوشن تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 40


۸۴,۲۲۰ ریال
---
---

بوشن تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 50


۱۴۹,۲۲۰ ریال
---
---

بوشن تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 63


۲۴۵,۸۱۰ ریال
---
---

بوشن تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 75


۳۷۶,۷۸۰ ریال
---
---

بوشن تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 90


۶۷۰,۸۲۰ ریال
---
---

بوشن تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 110


۱,۰۳۸,۳۴۰ ریال
---
---

بوشن تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 125


۱,۴۳۳,۵۲۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "1/2*20


۱۲۵,۰۸۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "3/4*20


۱۸۸,۳۹۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "1/2*25


۱۳۲,۸۹۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "3/4*25


۱۹۰,۲۸۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "1*32


۳۰۳,۷۰۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "1.1/4*40


۷۱۸,۱۰۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "1.1/2*50


۸۱۷,۲۹۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "2*63


۱,۷۵۳,۶۶۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "2.1/2*75


۲,۴۷۳,۵۲۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "3*90


۴,۸۶۲,۷۸۰ ریال
---
---

بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "4*110


۶,۸۲۲,۲۲۰ ریال
---
---

پل بست دار تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20


۵۲,۱۴۰ ریال
---
---

پل بست دار تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25


۶۴,۵۵۰ ریال
---
---

ترموستات دستگاه جوش

واحد: عدد


۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

جعبه ابزار

واحد: عدد


۹,۱۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

چهارراه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20


۵۷,۰۵۰ ریال
---
---

چهارراه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25


۷۷,۰۲۰ ریال
---
---

درپوش تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20


۱۸,۶۷۰ ریال
---
---

درپوش تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25


۲۵,۰۸۰ ریال
---
---

درپوش تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 32


۳۳,۸۱۰ ریال
---
---

درپوش تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 40


۵۵,۸۴۰ ریال
---
---

درپوش تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 50


۱۰۷,۱۵۰ ریال
---
---

درپوش تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 63


۲۲۱,۳۷۰ ریال
---
---

درپوش تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 75


۳۳۶,۶۷۰ ریال
---
---

درپوش تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 90


۵۰۷,۰۸۰ ریال
---
---

درپوش تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 110


۸۴۴,۲۵۰ ریال
---
---

درپوش تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 125


۳۹۹,۵۰۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20("1/2)


۱۶,۴۴۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25("3/4)


۳۰,۰۷۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 32("1)


۵۰,۳۶۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار پایه بلندقرمز تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20("1/2)


۱۶,۴۴۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار پایه بلندقرمز تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25("3/4)


۳۰,۰۷۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار پایه بلندقرمز تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 32("1)


۵۰,۳۶۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20("1/2)


۱۴,۳۲۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25("3/4)


۲۰,۸۶۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 32("1)


۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20("1/2)


۶,۸۲۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25("3/4)


۱۰,۱۸۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 32("1)


۱۸,۱۳۰ ریال
---
---

دستگاه جوش 125-63

واحد: عدد


۶,۰۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

دستگاه جوش 50-20

واحد: عدد


۵,۲۰۶,۰۰۰ ریال
---
---

دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 125-50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

دسته اتو

واحد: عدد


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار)

واحد: عدد | سایز: 20*25


۳,۱۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار)

واحد: عدد | سایز: 32*40


۳,۵۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار)

واحد: عدد | سایز: 40*50


۴,۴۴۱,۰۰۰ ریال
---
---

رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار)

واحد: عدد | سایز: 50*63


۴,۸۳۶,۰۰۰ ریال
---
---

زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "1/2*20


۳۴۷,۵۷۰ ریال
---
---

زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "1/2*25


۳۹۴,۹۴۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20


۲۸,۴۴۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25


۴۲,۶۶۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 32


۷۳,۴۶۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 40


۱۳۱,۶۹۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 50


۲۲۴,۲۵۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 63


۲۹۹,۷۴۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه تبدیل تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20*25


۵۳,۴۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20


۳۱,۸۴۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25


۴۷,۰۸۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 32


۷۶,۱۶۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 40


۱۴۶,۴۷۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 50


۲۵۴,۲۳۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 63


۴۴۲,۱۷۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 75


۶۷۷,۱۱۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 90


۱,۲۲۶,۸۶۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 110


۱,۹۱۷,۶۴۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 125


۳,۰۸۴,۷۸۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه چپقی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 20


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه چپقی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25


۰ ریال
---
---

زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "1/2*20


۱۴۹,۸۹۰ ریال
---
---

زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "3/4*25


۲۰۵,۲۷۰ ریال
---
---

زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "1/2*25


۱۵۴,۸۲۰ ریال
---
---

زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "1/2*20


۲۱۸,۳۶۰ ریال
---
---

زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "3/4*20


۲۴۴,۳۶۰ ریال
---
---

زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "3/4*25


۲۶۳,۷۴۰ ریال
---
---

زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "2*63


۰ ریال
---
---

زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "1/2*20


۱۴۴,۵۰۰ ریال
---
---

زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "3/4*20


۱۹۹,۱۶۰ ریال
---
---

زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "1/2*25


۱۴۶,۹۳۰ ریال
---
---

زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "3/4*25


۲۰۶,۵۶۰ ریال
---
---

زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "3/4*32


۲۰۷,۸۵۰ ریال
---
---

زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "1*32


۳۱۹,۳۰۰ ریال
---
---

زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "1/2*20


۲۱۷,۳۴۰ ریال
---
---

زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "3/4*20


۲۶۰,۴۴۰ ریال
---
---

زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "3/4*25


۲۶۰,۰۵۰ ریال
---
---

زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: "1/2*25


۲۶۰,۱۹۰ ریال
---
---

سه راه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 25


۵۶,۵۱۰ ریال
---
---

سه راه تک لایه آذین

واحد: عدد | سایز: 32