0912-4208869

021-55600312

021-55802844

پشتیبانی
 

قیمت لوله مانیسمان سبک چین

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

thickness:2.8mm-weight:18kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1.1/2 اینچ


۳۰۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

thickness:3mm-weight:25kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "2 اینچ


۳۸۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

thickness:3.2mm-weight:37kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: 2.1/2 اینچ


۴۰۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

thickness:3.5mm-weight:44kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "3 اینچ


۶۰۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

thickness:4mm-weight:66kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "4 اینچ


۸۹۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

thickness:5mm-weight:100kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "5 اینچ


۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

thickness:6mm-weight:135kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "6 اینچ


۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

thickness:6.35mm-weight:195kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: " 8 اینچ


۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

thickness:6.35mm-weight:245kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "10 اینچ


۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

thickness:6.35mm-weight:295kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: " 12 اینچ


۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

thickness:6.35mm-weight:400kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: " 14 اینچ


۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین

thickness:7.9mm-weight:460kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: " 16 اینچ


۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان(بدون درز)سبک چین

لوله مانیسمان(بدون درز)سبک چین

thickness:2.5mm-weight:7kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1/2 اینچ


۱۲۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان(بدون درز)سبک چین

لوله مانیسمان(بدون درز)سبک چین

thickness:2.5mm-weight:8.5kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "3/4 اینچ


۱۴۶,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان(بدون درز)سبک چین

لوله مانیسمان(بدون درز)سبک چین

thickness:2.7mm-weight:12.5kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1 اینچ


۲۱۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان(بدون درز)سبک چین

لوله مانیسمان(بدون درز)سبک چین

thickness:2.8mm-weight:15kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1.1/4 اینچ


۲۲۰,۰۰۰ تومان
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور