0912-4208869

021-55600312

021-55802844

پشتیبانی
 

قیمت لوله مانیسمان رده 80 چین

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف
تصویر لوله مانیسمان بدون درز رده ۸۰ چین

لوله مانیسمان بدون درز رده ۸۰ چین

thickness:5.08mm-weight:33kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1.1/2 اینچ


۴۱۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

thickness:5.54mm-weight:45kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "2 اینچ


۵۸۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

thickness:7mm-weight:69kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "2.1/2 اینچ


۷۷۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

thickness:7.62mm-weight:92kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "3 اینچ


۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

thickness:8.56mm-weight:134kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "4 اینچ


۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

thickness:9.53mm-weight:186kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "5 اینچ


۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

thickness:10.97mm-weight:256kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "6 اینچ


۲,۹۳۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

thickness:12.7mm-weight:388kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "8 اینچ


۴,۷۳۳,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

thickness:15.09mm-weight:576kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "10 اینچ


۷,۰۱۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

thickness:17.48mm-weight:792kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "12 اینچ


۹,۶۶۲,۴۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

thickness:19.05mm-weight:948kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "14 اینچ


۱۱,۵۶۵,۶۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

thickness:21.44mm-weight:1220kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "16 اینچ


۱۴,۸۸۴,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

thickness:3.73mm-weight:10kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1/2 اینچ


۱۶۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

thickness:3.91mm-weight:14kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6متری | سایز: "3/4 اینچ


۱۶۸,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

thickness:4.55mm-weight:20kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1 اینچ


۲۹۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین

thickness:4.85mm-weight:27kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1.1/4اینچ


۲۷۵,۰۰۰ تومان
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور