0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

قیمت لوله مانیسمان رده 40 چین

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله بدون درز(مانیسمان)رده ۴۰ چین

thickness:2.78mm-weight:7.6kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1/2 اینچ


۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین

thickness:2.87mm-weight:10.14kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6متری | سایز: "3/4 اینچ


۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین

thickness:3.38mm-weight:15kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6متری | سایز: "1 اینچ


۲,۳۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین

thickness:3.56mm-weight:20.3kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1.1/4 اینچ


۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین

thickness:3.68mm-weight:24.3kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1.1/2 اینچ


۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین

thickness:3.91mm-weight:32kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "2 اینچ


۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین

thickness:5.16mm-weight:51.7kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "2.1/2 اینچ


۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین

thickness:5.5mm-weight:67.7kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: " 3 اینچ


۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین

thickness:6mm-weight:96kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "4 اینچ


۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین

thickness:6.5mm-weight:130kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "5 اینچ


۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین

thickness:7.11mm-weight:169kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "6 اینچ


۱۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین

thickness:8.2mm-weight:255kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "8 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین

thickness:9.27mm-weight:360kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "10 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین

thickness:10.31mm-weight:478kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "12 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین

thickness:11.13mm-weight:566kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 16 متری | سایز: "14 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین

thickness:12.7mm - weight:739kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "16 اینچ


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور