0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

قیمت لوله مانیسمان رده 40 اهواز

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله بدون درز(مانیسمان)رده 40 اهواز-

thickness:7:11mm-weight:168kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "6 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان ( بدون درز)رده 40 اهواز

thickness:5.5mm-weight:67.7kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "3 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان (بدون درز)رده 40 اهواز

thickness:5.16mm-weight:51.7kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "2.1/2 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 اهواز

thickness:6mm-weight:96kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "4 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 اهواز

thickness:3.68mm-weight:24.3kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1.1/2 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 اهواز -

thickness:3.38mm-weight:15kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 اهواز -

thickness:3.56mm-weight:20.3kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: " 1.1/4 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان(بدون درز)رده 40 اهواز

thickness:3.91mm-weight:32kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "2 اینچ


۰ ریال
---
---

لوله مانیسمان(بدون درز)رده 40 اهواز

thickness:6.5mm-weight:130kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "5 اینچ


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور