0912-4208869

021-55600312

021-55802844

پشتیبانی
 

قیمت لوله درزدار سنگین سپاهان

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف
تصویر لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

thickness:2.5mm-weight:7.8kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1/2 اینچ


۵۱,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

thickness:2.5mm-weight:9.8kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "3/4 اینچ


۶۴,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

thickness:3mm-weight:14.7kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1 اینچ


۹۲,۵۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

thickness:3mm-weight:18.6kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1.1/4 اینچ


۱۱۶,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

thickness:3mm-weight:21.3kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "1.1/2 اینچ


۱۳۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

thickness:3.5mm-weight:31kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "2 اینچ


۲۰۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

thickness:4mm-weight:42.9kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "2.1/2 اینچ


۲۹۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

thickness:4mm-weight:52.3kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "3 اینچ


۳۳۹,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

thickness:4mm-weight:67.2kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "4 اینچ


۴۳۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

thickness:4mm-weight:83kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "5 اینچ


۵۵۰,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

thickness:4mm-weight:98.9kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "6 اینچ


۶۵۵,۰۰۰ تومان
---
---
تصویر لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

thickness:4mm-weight:129kg tolerance:±5٪

واحد: شاخه 6 متری | سایز: "8 اینچ


۹۱۱,۰۰۰ تومان
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور