0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

قیمت لرزه گیر ارتعاشات صنعتی ایران

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لرزه گیر مهار دار ( آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to60C -CL150 مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "8


۱۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to60C -CL150 مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "10


۱۸,۷۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to60C -CL150 مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "12


۲۸,۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to60C -CL150 مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to60C -CL150 مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to60C -CL150 مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "2


۵,۹۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to60C -CL150 مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۶,۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to60C -CL150 مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "3


۷,۰۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to60C -CL150 مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "4


۷,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to60C -CL150 مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "5


۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to60C -CL150 مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "6


۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 60C -CL150 مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 60C -CL150 مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۴,۰۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 60C -CL150 مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "2


۴,۲۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 60C -CL150 مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۴,۵۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 60C -CL150 مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "3


۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 60C -CL150 مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "4


۵,۶۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 60C -CL150 مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "5


۶,۰۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 60C -CL150 مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "6


۸,۴۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 60C -CL150 مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "8


۱۰,۰۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 60C -CL150 مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "10


۱۴,۵۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 60C -CL150 مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "12


۲۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C -CL150 مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "8


۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C -CL150 مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "10


۱۹,۹۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C -CL150 مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "12


۲۹,۷۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C -CL150 مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۴,۸۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C -CL150 مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۵,۳۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C -CL150 مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "2


۶,۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C -CL150 مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۶,۵۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C -CL150 مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "3


۷,۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C -CL150 مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "4


۸,۴۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C -CL150 مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "5


۱۰,۶۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C -CL150 مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "6


۱۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( مارک آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16up to 60C مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "8


۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( مارک آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16up to 60C مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "10


۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( مارک آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16up to 60C مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "12


۳۲,۶۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( مارک آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16up to 60C مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۴,۰۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( مارک آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16up to 60C مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( مارک آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16up to 60C مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "2


۵,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( مارک آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16up to 60C مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۵,۴۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( مارک آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16up to 60C مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "3


۶,۰۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( مارک آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16up to 60C مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "4


۷,۰۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( مارک آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16up to 60C مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "5


۹,۱۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار ( مارک آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16up to 60C مخصوص سیستم فشار بالا

واحد: عدد | سایز: "6


۱۰,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C مخصوص سیستم فشار و دما بالا

واحد: عدد | سایز: "8


۱۵,۲۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C مخصوص سیستم فشار ودما بالا

واحد: عدد | سایز: "10


۲۱,۵۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "12


۳۲,۵۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی , قرمز)ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی و قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۵,۴۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی و قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "2


۶,۵۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی و قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۶,۸۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی و قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "3


۷,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی و قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "4


۸,۷۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی و قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "5


۱۱,۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی و قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "6


۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی و قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C-CL150 مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "8


۱۶,۳۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی و قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C-CL150 مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "10


۲۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی و قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C-CL150 مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "12


۳۴,۱۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی و قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C-CL150 مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۵,۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی و قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C-CL150 مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۶,۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی و قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C-CL150 مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "2


۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی و قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C-CL150 مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۷,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی و قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C-CL150 مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "3


۸,۷۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی و قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C-CL150 مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "4


۱۰,۱۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی و قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C-CL150 مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "5


۱۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک آبی و قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN16 up to 90C-CL150 مخصوص سیستم فشار دما بالا

واحد: عدد | سایز: "6


۱۵,۵۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

pn10-UP TO 60 C مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

pn10-UP TO 60 C مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۳,۵۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

pn10-UP TO 60 C مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "2


۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

pn10-UP TO 60 C مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

pn10-UP TO 60 C مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "3


۴,۵۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

pn10-UP TO 60 C مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "4


۴,۸۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

pn10-UP TO 60 C مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "5


۵,۴۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

pn10-UP TO 60 C مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "6


۷,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

pn10-UP TO 60 C مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "8


۹,۱۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

pn10-UP TO 60 C مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "10


۱۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک زرد)ارتعاشات صنعتی ایران

pn10-UP TO 60 C مخصوص تهویه مطبوع

واحد: عدد | سایز: "12


۲۰,۱۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "8


۹,۸۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "10


۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "12


۲۱,۵۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۴,۵۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "2


۵,۶۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۶,۰۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "3


۶,۵۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "4


۷,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "5


۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

لرزه گیر مهار دار (مارک قرمز )ارتعاشات صنعتی ایران

PN10 up to 90C مخصوص سیستم حرارتی

واحد: عدد | سایز: "6


۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور