0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

قیمت شیر آلات فاراب

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر سوپاپی(سوزنی)رینگ استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی(سوزنی)رینگ استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی(سوزنی)رینگ استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "2


۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی(سوزنی)رینگ استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی(سوزنی)رینگ استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "3


۲۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی(سوزنی)رینگ استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "4


۳۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی(سوزنی)رینگ استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "5


۴۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی(سوزنی)رینگ استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "6


۶۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی(سوزنی)رینگ استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "8


۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی(سوزنی)رینگ استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "10


۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی باتوری استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "2


۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی باتوری استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی باتوری استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "3


۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی باتوری استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "4


۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی باتوری استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "5


۲۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی باتوری استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "6


۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی باتوری استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "8


۴۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی باتوری استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "10


۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی باتوری استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "12


۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی باتوری استیل فاراب

F1 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "14


۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب

F4-PN10(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "2


۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب

F4 - PN10(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب

F4 - PN10(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "3


۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب

F4 - PN10(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "4


۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب

F4 - PN10(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "5


۳۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب

F4 - PN10(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "6


۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب

F4 - PN10(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "8


۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب

F4 - PN10(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "10


۸۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب

F4 - PN10(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "12


۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب

F5 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "2


۲۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب

F5 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۲۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب

F5 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "3


۳۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب

F5 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "4


۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب

F5 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "5


۵۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب

F5 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "6


۶۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب

F5 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "8


۹۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب

F5 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "10


۱۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب

F5 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "12


۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب

F5 - PN16(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "14


۲۵۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب

F5 - PN16(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "2


۲۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب

F5 - PN16(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب

F5 - PN16(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "3


۳۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب

F5 - PN16(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "4


۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب

F5 - PN16(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "5


۴۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب

F5 - PN16(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "6


۶۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب

F5 - PN16(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "8


۹۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب

F5 - PN16(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "10


۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب

F5 - PN16(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "12


۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب

F5 - PN16(آب سرد و گرم)

واحد: عدد | سایز: "14


۲۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب

F4 - PN16(آب سرد وفاضلاب)

واحد: عدد | سایز: "2


۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب

F4 - PN16(آب سرد وفاضلاب)

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب

F4 - PN16(آب سرد وفاضلاب)

واحد: عدد | سایز: "3


۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب

F4 - PN16(آب سرد وفاضلاب)

واحد: عدد | سایز: "4


۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب

F4 - PN16(آب سرد وفاضلاب)

واحد: عدد | سایز: "5


۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب

F4-PN16 (آب سرد و فاضلاب)

واحد: عدد | سایز: "6


۲۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب

F4 - PN16(آب سرد وفاضلاب)

واحد: عدد | سایز: "8


۳۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب

F4 - PN16(آب سرد وفاضلاب)

واحد: عدد | سایز: "10


۵۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب

F4 - PN16(آب سرد وفاضلاب)

واحد: عدد | سایز: "12


۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب

F4 - PN10(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "2


۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب

F4 - PN10(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب

F4 - PN10(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "3


۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب

F4 - PN10(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "4


۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب

F4 - PN10(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "5


۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب

F4 - PN10(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "6


۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب

F4 - PN10(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "8


۵۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب

F4 - PN10(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "10


۸۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب

F4 - PN10(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "12


۱۲۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب

F4 - PN10(آب داغ)

واحد: عدد | سایز: "16


۲۵۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه خودکار)زبانه لاستیکی فاراب

F6 - PN16(آب سرد و فاضلاب)

واحد: عدد | سایز: "5


۲۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه(خودکار) زبانه فلزی فاراب

F6 - PN16(آب سرد وگرم)

واحد: عدد | سایز: "2


۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه(خودکار) زبانه فلزی فاراب

F6 - PN16(آب سرد وگرم)

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه(خودکار) زبانه فلزی فاراب

F6 - PN16(آب سرد وگرم)

واحد: عدد | سایز: "3


۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه(خودکار) زبانه فلزی فاراب

F6 - PN16(آب سرد وگرم)

واحد: عدد | سایز: "4


۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه(خودکار) زبانه فلزی فاراب

F6 - PN16(آب سرد وگرم)

واحد: عدد | سایز: "5


۲۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه(خودکار) زبانه فلزی فاراب

F6 - PN16(آب سرد وگرم)

واحد: عدد | سایز: "6


۳۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه(خودکار) زبانه فلزی فاراب

F6 - PN16(آب سرد وگرم)

واحد: عدد | سایز: "8


۵۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه(خودکار) زبانه فلزی فاراب

F6 - PN16(آب سرد وگرم)

واحد: عدد | سایز: "10


۹۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه(خودکار) زبانه فلزی فاراب

F6 - PN16(آب سرد وگرم)

واحد: عدد | سایز: "12


۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه(خودکار) زبانه لاستیکی فاراب

F6 - PN16(آب سرد و فاضلاب)

واحد: عدد | سایز: "2


۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه(خودکار) زبانه لاستیکی فاراب

F6 - PN16(آب سرد و فاضلاب)

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه(خودکار) زبانه لاستیکی فاراب

F6 - PN16(آب سرد و فاضلاب)

واحد: عدد | سایز: "3


۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه(خودکار) زبانه لاستیکی فاراب

F6 - PN16(آب سرد و فاضلاب)

واحد: عدد | سایز: "4


۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه(خودکار) زبانه لاستیکی فاراب

F6 - PN16(آب سرد و فاضلاب)

واحد: عدد | سایز: "6


۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه(خودکار) زبانه لاستیکی فاراب

F6 - PN16(آب سرد و فاضلاب)

واحد: عدد | سایز: "8


۳۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور