0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

قیمت شیرآلات سیم ایتالیا

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

CIM3739-PN16- 10 TO 120 C

واحد: عدد | سایز: "2


۴۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

CIM3739-PN16- 10 TO 120 C

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۵۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

CIM3739-PN16- 10 TO 120 C

واحد: عدد | سایز: "3


۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

CIM3739-PN16- 10 TO 120 C

واحد: عدد | سایز: "4


۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

CIM3739-PN16- 10 TO 120 C

واحد: عدد | سایز: "5


۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

CIM3739-PN16- 10 TO 120 C

واحد: عدد | سایز: "6


۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

CIM3739-PN16- 10 TO 120 C

واحد: عدد | سایز: "8


۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

CIM3739-PN16- 10 TO 120 C

واحد: عدد | سایز: "10


۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر بالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

CIM3739-PN16- 10 TO 120 C

واحد: عدد | سایز: "12


۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور