0912-4208869
0912-4765357
021-55600312
021-55802844
پشتیبانی
 

قیمت اتصال اکاردئونی ارتعاشات صنعتی ایران

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1/2


۵,۴۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "3/4


۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1


۵,۷۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۶,۰۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "2


۶,۵۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "3


۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "4


۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "5


۱۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "6


۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "8


۳۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی ارتعاشات صنعتی

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "10


۴۰,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

PN16-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "10


۸۰,۲۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1/2


۷,۸۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "3/4


۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1


۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۸,۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "2


۹,۱۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "3


۱۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "4


۱۵,۴۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "5


۲۰,۰۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "6


۲۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "8


۴۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "10


۶۵,۱۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

مهار دار

واحد: عدد | سایز: "1/2


۹,۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

مهار دار

واحد: عدد | سایز: "3/4


۹,۷۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "1


۱۰,۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۱۰,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "2


۱۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

مهارردار

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱۲,۷۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "3


۱۴,۰۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

مهار دار

واحد: عدد | سایز: "4


۱۹,۶۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "5


۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "6


۲۹,۵۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "8


۵۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

مهار دار

واحد: عدد | سایز: "10


۷۵,۱۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار ارتعاشات صنعتی ایران

مهار دار

واحد: عدد | سایز: "1/2


۷,۴۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "3/4


۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "1


۷,۶۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردرا

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۷,۹۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۸,۱۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "2


۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۹,۷۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "3


۱۰,۴۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "4


۱۲,۵۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "5


۱۹,۰۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "6


۲۱,۴۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "8


۴۰,۸۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره جوشی مهار دار ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "10


۵۱,۸۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سر دنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1/2


۱۴,۰۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سر دنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "3/4


۱۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سر دنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1


۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سر دنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۱۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سر دنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۱۵,۸۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سر دنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "2


۱۶,۹۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سر دنده تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران

بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سر دنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "1/2


۱۵,۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سر دنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "3/4


۱۵,۵۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سر دنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردرا

واحد: عدد | سایز: "1


۱۵,۷۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سر دنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۱۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سر دنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۱۷,۲۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سر دنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "2


۱۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره سر دنده تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

مهاردار

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱۹,۴۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1/2


۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "3/4


۹,۰۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1


۹,۴۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۹,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10- بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "2


۱۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10- بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "3


۱۶,۵۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "4


۱۸,۱۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10- بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "5


۲۴,۵۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "6


۲۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "8


۴۷,۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "10


۶۰,۳۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN16-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1/2


۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN16-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "3/4


۹,۰۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN16-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1


۹,۴۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN16-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۹,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN16-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN16-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "2


۱۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN16-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN16-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "3


۱۶,۵۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN16-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "4


۱۸,۱۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN16-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "5


۲۴,۵۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN16-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "6


۲۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN16-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "8


۵۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

PN16-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "10


۷۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1/2


۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "3/4


۹,۰۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1


۹,۴۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۹,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "2


۱۴,۷۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "3


۲۰,۲۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "4


۲۴,۶۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "5


۳۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "6


۳۹,۰۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "8


۶۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-بدون مهار

واحد: عدد | سایز: "10


۹۶,۶۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "2


۱۶,۵۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱۹,۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

PL150-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "3


۲۲,۱۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "4


۲۸,۵۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "5


۳۹,۱۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "6


۴۴,۸۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150- مهاردار

واحد: عدد | سایز: "8


۷۷,۱۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "10


۱۰۶,۶۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "1


۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "1/2


۱۰,۷۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

CL150-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "3/4


۱۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "1/2


۱۰,۷۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-مهار دار

واحد: عدد | سایز: "3/4


۱۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-مهار دار

واحد: عدد | سایز: "1


۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "1.1/4


۱۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "1.1/2


۱۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "2


۱۴,۷۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "2.1/2


۱۷,۲۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-مهاردرا

واحد: عدد | سایز: "3


۱۸,۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "4


۲۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

اتصال آکاردئونی دوجداره فلنچ دار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران

PN10-مهاردار

واحد: عدد | سایز: "5