021-55600312
 

قطعه قابل پیاده کردن

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

قطعه قابل پیاده کردن PN10 وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۶,۸۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۱۱,۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۱۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۱۸,۴۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 وگ ایران بی همتا

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 وگ ایران بی همتا

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۳۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 وگ ایران بی همتا

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۴۳,۰۵۶,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 وگ ایران بی همتا

14"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۵۸,۴۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 وگ ایران بی همتا

16"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۷۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 وگ ایران بی همتا

18"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۸۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 وگ ایران بی همتا

20"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۹۷,۷۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 وگ ایران بی همتا

24"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۱۵۷,۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 وگ ایران بی همتا

28"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۱۹۰,۴۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 وگ ایران بی همتا

32"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۲۴۰,۱۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 وگ ایران بی همتا

36"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۲۶۹,۸۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 وگ ایران بی همتا

40"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۳۱۹,۶۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۱,۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۸,۴۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 وگ ایران بی همتا

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۲۹,۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 وگ ایران بی همتا

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۳۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 وگ ایران بی همتا

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۴۷,۵۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 وگ ایران بی همتا

14"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۶۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 وگ ایران بی همتا

16"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۷۷,۸۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 وگ ایران بی همتا

18"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۸۶,۱۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 وگ ایران بی همتا

20"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۰۷,۶۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 وگ ایران بی همتا

24"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۹۵,۴۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 وگ ایران بی همتا

28"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۲۲۳,۵۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 وگ ایران بی همتا

32"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۲۷۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 وگ ایران بی همتا

36"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۳۱۷,۸۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 وگ ایران بی همتا

40"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۴۴۷,۱۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 میراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 میراب

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 میراب

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 میراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 میراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 میراب

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 میراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 میراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN10 میراب

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 میراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 میراب

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 میراب

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 میراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 میراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 میراب

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 میراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 میراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

قطعه قابل پیاده کردن PN16 میراب

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور