021-55600312
 

فلنچ جوشی مشهد

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

فلنج کور PN10 مشهد

2"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN10 مشهد

2.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN10 مشهد

3"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN10 مشهد

4"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN10 مشهد

5"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN10 مشهد

6"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN10 مشهد

8"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN16 مشهد

2"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN16 مشهد

2.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN16 مشهد

3"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN16 مشهد

4"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN16 مشهد

6"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN16 مشهد

8"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (دو رو تراش)

2"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: دو رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (دو رو تراش)

2.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: دو رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (دو رو تراش)

3"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: دو رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (دو رو تراش)

4"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: دو رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (دو رو تراش)

5"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: دو رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (دو رو تراش)

6"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: دو رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (دو رو تراش)

8"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: دو رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (دو رو تراش)

10"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: دو رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (دو رو تراش)

12"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: دو رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

3/4"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

1"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

5"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

1.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

2

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

2.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

3"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

4"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

5"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

6"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

8"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

10"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

14"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

16"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

18"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

20"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

22"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار PN16 مشهد (یک رو تراش)

24"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (یک رو تراش)

3/4"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (یک رو تراش)

1"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (یک رو تراش)

1"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (یک رو تراش)

1.1/4"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (یک رو تراش)

1.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (یک رو تراش)

2"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (یک رو تراش)

2.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (یک رو تراش)

3"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (یک رو تراش)

4"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (یک رو تراش)

5"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (یک رو تراش)

6"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (یک رو تراش)

8"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (یک رو تراش)

10"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (یک رو تراش)

12"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: یک رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (دو رو تراش)

2"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: دو رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (دو رو تراش)

2.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: دو رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (دو رو تراش)

3"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: دو رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (دو رو تراش)

4"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: دو رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (دو رو تراش)

5"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: دو رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (دو رو تراش)

6"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: دو رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (دو رو تراش)

8"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: دو رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (دو رو تراش)

10"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: دو رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج گلودار CLASS 150 مشهد (دو رو تراش)

12"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi | تراش سطح: دو رو تراش


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون PN16 مشهد

1"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون PN16 مشهد

1.1/4"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون PN16 مشهد

1.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون PN16 مشهد

2"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون PN16 مشهد

2.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون PN16 مشهد

3"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون PN16 مشهد

4"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون PN16 مشهد

5"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون PN16 مشهد

6"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون PN16 مشهد

8"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون PN16 مشهد

10"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون PN16 مشهد

12"

واحد: عدد | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون CLASS 150 مشهد

2"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون CLASS 150 مشهد

2.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون CLASS 150 مشهد

3"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون CLASS 150 مشهد

4"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون CLASS 150 مشهد

5"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون CLASS 150 مشهد

6"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون CLASS 150 مشهد

8"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون CLASS 150 مشهد

10"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi


۰ ریال
---
---

فلنج اسلیپون CLASS 150 مشهد

12"

واحد: عدد | فشار کار: 150Psi


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور