021-55600312
 

فلنج کور (Blind)

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

فلنج کور PN10 مشهد

2"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN10 مشهد

2.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN10 مشهد

3"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN10 مشهد

4"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN10 مشهد

5"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN10 مشهد

6"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN10 مشهد

8"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN16 مشهد

2"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN16 مشهد

2.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN16 مشهد

3"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN16 مشهد

4"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN16 مشهد

6"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

فلنج کور PN16 مشهد

8"

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور