۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

فلنج جوشی پلی اتیلن

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۵۲,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۵۲,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۵۲,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۶۳,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۶۳,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۲۱۶,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۲۶۶,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۲۸۷,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۳۴۸,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۳۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۴۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۶۳۹,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۸۳۸,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱,۳۰۲,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱,۱۴۶,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱,۴۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱,۴۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۲,۲۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۲۶,۶۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۳,۳۲۴,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۴,۲۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۵,۲۸۸,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود - کپی

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱,۴۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود - کپی

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱,۳۰۲,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود - کپی

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود - کپی

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود - کپی

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۴۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود - کپی

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۴۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود - کپی

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۴۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود - کپی - کپی

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱,۳۰۲,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ پایه بلندجوشی فشار قوی پلی رود - کپی - کپی

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱,۳۰۲,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-63

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۸۳,۶۳۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-63

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۹۴,۵۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-75

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۱۲۱,۸۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-75

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۱۳۸,۹۲۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۱۶۳,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۱۹۷,۴۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-110

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۲۵۱,۹۳۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-110

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۳۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-125

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۲۶۰,۳۵۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-125

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۳۳۰,۱۳۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-140

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۳۵۲,۵۵۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-140

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۴۵۱,۲۸۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-160

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۴۹۵,۰۲۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-160

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۶۴۴,۰۲۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-180

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۶۲۲,۳۲۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-180

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۷۶۸,۴۹۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-200

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۹۷۴,۷۹۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-200

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۱,۲۳۸,۳۸۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-225

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۱,۰۹۲,۹۸۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-225

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۱,۳۷۷,۸۵۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-250

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۱,۴۸۵,۵۸۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-250

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۲,۰۲۱,۱۲۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی


۲,۱۰۹,۰۶۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۲,۹۱۶,۳۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۴,۶۳۶,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۵,۰۵۱,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۶,۸۶۷,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۷,۱۶۳,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۷,۹۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱۲۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱۳,۴۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۹,۹۹۲,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱۲,۳۵۱,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱۳,۶۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۱۳,۵۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱۴,۶۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱۸,۹۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۱۳,۷۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱۴,۷۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی فشار قوی پلی رود

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱۹,۵۰۵,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور