021-55600312
 

فلنج جوشی پلی اتیلن

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

فلنچ جوشی پلی ران

6-63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۸۳,۶۳۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۴,۵۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۲۱,۸۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۳۸,۹۲۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۶۳,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۹۷,۴۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۵۱,۹۳۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-125

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۶۰,۳۵۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-125

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۳۰,۱۳۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-140

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۵۲,۵۵۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-140

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۵۱,۲۸۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-160

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۹۵,۰۲۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-160

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۴۴,۰۲۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-180

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۲۲,۳۲۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-180

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷۶۸,۴۹۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-200

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۷۴,۷۹۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-200

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۲۳۸,۳۸۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-225

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۰۹۲,۹۸۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-225

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۳۷۷,۸۵۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-250

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۴۸۵,۵۸۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-250

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۲۱,۱۲۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

6-315

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۱۰۹,۰۶۰ ریال
---
---

فلنچ جوشی پلی ران

10-315

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۹۱۶,۳۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور