۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

شیرآلات چدنی فاراب

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر فلکه کشویی اورینگی (آب سرد و گرم) فاراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: اورینگی


۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی (آب سرد و گرم) فاراب

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: اورینگی


۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی (آب سرد و گرم) فاراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: اورینگی


۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی (آب سرد و گرم) فاراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: اورینگی


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی (آب سرد و گرم) فاراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: اورینگی


۳۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی (آب سرد و گرم) فاراب

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: اورینگی


۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی (آب سرد و گرم) فاراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: اورینگی


۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی (آب سرد و گرم) فاراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: اورینگی


۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی (آب سرد و گرم) فاراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: اورینگی


۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) فاراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) فاراب

2.1/2

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) فاراب

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) فاراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) فاراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۲۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) فاراب

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۲,۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) فاراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۴۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) فاراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) فاراب

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۹۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۳۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۵۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

6'

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۶۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۹۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

2.1/2

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۳۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۵۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۶۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۸۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

14"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۲۸۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۳۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۳۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۶۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۸۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۱۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

12'

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۲۶۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

14"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۳۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

2.1/2

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۳۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۴۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۶۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

16"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب

2"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: فلزی


۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب

2.1/2"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: فلزی


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب

3"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: فلزی


۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب

4"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: فلزی


۲۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب

5"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: فلزی


۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب

6"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: فلزی


۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب

8"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: فلزی


۶۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب

10"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: فلزی


۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب

12"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: فلزی


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب

2"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب

2.1/2"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب

3"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب

5"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب

6"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۲۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب

8"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۵۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۲۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۶۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

14"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

1.1/4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

1.1/2

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۴۲۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۷۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج اهرمی فاراب

2"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج اهرمی فاراب

2.1/2"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج اهرمی فاراب

3"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج اهرمی فاراب

4"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج اهرمی فاراب

5"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج اهرمی فاراب

6"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج اهرمی فاراب

8"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۲۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج گیربکسی فاراب

2"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج گیربکسی فاراب

2.1/2"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور