021-55600312
 

عایق رولی الاستومری

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

عایق رولی الاستومریک ( 3mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 60 متر مربع می باشد

3mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی الاستومریک ( 6mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 30 متر مربع می باشد

6mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی الاستومریک ( 9mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 20 متر مربع می باشد

9mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی الاستومریک ( 13mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 14 متر مربع می باشد

13mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی الاستومریک ( 16mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 12 متر مربع می باشد

16mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی الاستومریک ( 19mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 10 متر مربع می باشد

19mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی الاستومریک ( 25mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 8 متر مربع می باشد

25mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی الاستومریک ( 32mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 6 متر مربع می باشد

32mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی الاستومریک ( 40mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 4 متر مربع می باشد

40mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

عایق رولی الاستومریک ( 50mm ضخامت ) Kflex - هر رول معادل 4 متر مربع می باشد

50mm

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور