021-55600312
 

شیلنگ پیسوار

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 30cm


۳۹۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 40cm


۴۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 50cm


۴۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 60cm


۴۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 70Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 70cm


۴۹۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 100Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 100cm


۵۸۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 30cm


۳,۹۶۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 40cm


۴۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 50cm


۴۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 60cm


۴۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 13.5Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H1/2

واحد: عدد | طول: 13.5cm


۳۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 20Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H1/2

واحد: عدد | طول: 20cm


۳۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H1/2

واحد: عدد | طول: 30cm


۳۹۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H1/2

واحد: عدد | طول: 40cm


۴۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H1/4

واحد: عدد | طول: 50cm


۴۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 13.5Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

M۳/۸*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 13.5cm


۳۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 20Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

M۳/۸*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 20cm


۳۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

M۳/۸*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 30cm


۳۹۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

M۳/۸*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 40cm


۴۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

M۳/۸*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 50cm


۴۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 20Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

M۱/۲*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 20cm


۳۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

M۱/۲*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 40cm


۴۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

M۱/۲*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 50cm


۴۴۲,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور