021-55600312
 

شیلنگ شیلان

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان - 20Cm-OD:19.5mm&ID:14mm

M۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 20cm


۶۴۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان - 30Cm-OD:19.5mm&ID:14mm

M۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 30cm


۶۸۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان - 40Cm-OD:19.5mm&ID:14mm

M۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 40cm


۷۳۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان - 50Cm-OD:19.5mm&ID:14mm

M۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 50cm


۷۸۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان - 60Cm-OD:19.5mm&ID:14mm

M۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 60cm


۸۳۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان - 40Cm-OD:19.5mm&ID:14mm

M۱/۲*H۳/۴

واحد: عدد | طول: 40cm


۷۳۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان - 20Cm-OD:19.5mm&ID:14mm

M۳/۴*H۳/۴

واحد: عدد | طول: 20cm


۷۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان - 30Cm-OD:19.5mm&ID:14mm

M۳/۴*H۳/۴

واحد: عدد | طول: 30cm


۷۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان - 40Cm-OD:19.5mm&ID:14mm

M۳/۴*H۳/۴

واحد: عدد | طول: 40cm


۸۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان - 50Cm-OD:19.5mm&ID:14mm

M۳/۴*H۳/۴

واحد: عدد | طول: 50cm


۸۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان - 60Cm-OD:19.5mm&ID:14mm

M۳/۴*H۳/۴

واحد: عدد | طول: 60cm


۹۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان - 20Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5

M۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 20cm


۹۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان - 30Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5

M۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 30cm


۱,۰۴۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان - 40Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5

M۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 40cm


۱,۱۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان - 50Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5

M۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 50cm


۱,۱۷۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان - 60Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5

M۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 60cm


۱,۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان - 20Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5

M۳/۴*H۳/۴

واحد: عدد | طول: 20cm


۱,۱۵۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان - 30Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5

M۳/۴*H۳/۴

واحد: عدد | طول: 30cm


۱,۲۱۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان - 40Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5

M۳/۴*H۳/۴

واحد: عدد | طول: 40cm


۱,۲۶۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان - 50Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5

M۳/۴*H۳/۴

واحد: عدد | طول: 50cm


۱,۳۳۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان - 60Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5

M۳/۴*H۳/۴

واحد: عدد | طول: 60cm


۱,۴۰۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان - 20Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی16

M۳/۴*H۳/۴

واحد: عدد | طول: 20cm


۱,۳۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان - 30Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی16

M۳/۴*H۳/۴

واحد: عدد | طول: 30cm


۱,۴۵۷,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان - 40Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی16

M۳/۴*H۳/۴

واحد: عدد | طول: 40cm


۱,۵۲۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان - 50Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی16

M۳/۴*H۳/۴

واحد: عدد | طول: 50cm


۱,۶۰۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان - 60Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی16

M۳/۴*H۳/۴

واحد: عدد | طول: 60cm


۱,۶۸۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان - 20Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی17.5

M۱*H۱

واحد: عدد | طول: 20cm


۲,۱۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان - 30Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی17.5

M۱*H۱

واحد: عدد | طول: 30cm


۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان - 40Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی17.5

M۱*H۱

واحد: عدد | طول: 40cm


۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان - 50Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی17.5

M۱*H۱

واحد: عدد | طول: 50cm


۲,۴۵۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان - 60Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی17.5

M۱*H۱

واحد: عدد | طول: 60cm


۲,۵۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 30Cm-OD:41mm&ID:32mm-دبی23

M۱.۱/۴*H۱.۱/۴

واحد: عدد | طول: 30cm


۵,۶۲۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 40Cm-OD:41mm&ID:32mm-دبی23

M۱.۱/۴*H۱.۱/۴

واحد: عدد | طول: 40cm


۵,۷۳۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 50Cm-OD:41mm&ID:32mm-دبی23

M۱.۱/۴*H۱.۱/۴

واحد: عدد | طول: 50cm


۵,۸۶۷,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 60Cm-OD:41mm&ID:32mm-دبی23

M۱.۱/۴*H۱.۱/۴

واحد: عدد | طول: 60cm


۶,۰۰۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 30Cm-OD:53mm&ID:40mm-دبی35

M۱.۱/۲*H۱.۱/۲

واحد: عدد | طول: 30cm


۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 40Cm-OD:53mm&ID:40mm-دبی35

M۱.۱/۲*H۱.۱/۲

واحد: عدد | طول: 40cm


۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 50Cm-OD:53mm&ID:40mm-دبی35

M۱.۱/۲*H۱.۱/۲

واحد: عدد | طول: 50cm


۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 60Cm-OD:53mm&ID:40mm-دبی35

M۱.۱/۲*H۱.۱/۲

واحد: عدد | طول: 60cm


۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 30Cm-OD:63mm&ID:50mm-دبی41

M۲*H۲

واحد: عدد | طول: 30cm


۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 40Cm-OD:63mm&ID:50mm-دبی41

M۲*H۲

واحد: عدد | طول: 40cm


۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 50Cm-OD:63mm&ID:50mm-دبی41

M۲*H۲

واحد: عدد | طول: 50cm


۰ ریال
---
---

شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 60Cm-OD:63mm&ID:50mm-دبی41

M۲*H۲

واحد: عدد | طول: 60cm


۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 30cm


۳۹۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 40cm


۴۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 50cm


۴۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 60cm


۴۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 70Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 70cm


۴۹۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 100Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۱/۲

واحد: عدد | طول: 100cm


۵۸۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 30cm


۳,۹۶۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 40cm


۴۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 50cm


۴۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان - 60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 60cm


۴۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 13.5Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H1/2

واحد: عدد | طول: 13.5cm


۳۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 20Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H1/2

واحد: عدد | طول: 20cm


۳۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H1/2

واحد: عدد | طول: 30cm


۳۹۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H1/2

واحد: عدد | طول: 40cm


۴۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

H۱/۲*H1/4

واحد: عدد | طول: 50cm


۴۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 13.5Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

M۳/۸*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 13.5cm


۳۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 20Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

M۳/۸*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 20cm


۳۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

M۳/۸*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 30cm


۳۹۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

M۳/۸*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 40cm


۴۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

M۳/۸*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 50cm


۴۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 20Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

M۱/۲*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 20cm


۳۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

M۱/۲*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 40cm


۴۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان - 50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mm

M۱/۲*H۳/۸

واحد: عدد | طول: 50cm


۴۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پیسوار شیلان - بدنه برنجی - دسته فلزی

"۱/۲*"۱/۲

واحد: عدد


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پیسوار شیلان - بدنه برنجی - دسته فلزی

"۱/۲*"۳/۸

واحد: عدد


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پیسوار بدون قالپاق زتا - بدنه برنجی - دسته پلی امید

"۱/۲*"۱/۲

واحد: عدد


۴۲۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پیسوار بدون قالپاق زتا - بدنه برنجی - دسته پلی امید

"۱/۲*"۳/۸

واحد: عدد


۴۲۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پکیج شیلان - بدنه برنجی

1/2"

واحد: عدد


۴۹۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پکیج شیلان - بدنه برنجی

1/2"

واحد: عدد


۷۴۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور