021-55600312
 

شیر یکطرفه (شیر خودکار)

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران

1/2"

واحد: عدد


۷۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران

3/4"

واحد: عدد


۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران

1"

واحد: عدد


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران

1.1/4"

واحد: عدد


۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران

1.1/2"

واحد: عدد


۲,۸۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران

2"

واحد: عدد


۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای روپیچ کیزایران

1/2"

واحد: عدد


۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

1/2"

واحد: عدد


۵۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

3/4"

واحد: عدد


۸۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

1"

واحد: عدد


۱,۰۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

1.1/4"

واحد: عدد


۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

1.1/2"

واحد: عدد


۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

2"

واحد: عدد


۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

2.1/2"

واحد: عدد


۷,۰۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

3"

واحد: عدد


۱,۳۳۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی برنجی کیزایران

1/2"

واحد: عدد


۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی برنجی کیزایران

3/4"

واحد: عدد


۵۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی برنجی کیزایران

1"

واحد: عدد


۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی برنجی کیزایران

1.1/4"

واحد: عدد


۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی برنجی کیزایران

1.1/2"

واحد: عدد


۱,۲۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی برنجی کیزایران

2"

واحد: عدد


۱,۸۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب

2"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: فلزی


۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب

2.1/2"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: فلزی


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب

3"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: فلزی


۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب

4"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: فلزی


۲۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب

5"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: فلزی


۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب

6"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: فلزی


۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب

8"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: فلزی


۶۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب

10"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: فلزی


۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب

12"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: فلزی


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب

2"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب

2.1/2"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب

3"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب

5"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب

6"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۲۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب

8"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۵۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ویفری (دریچه برنجی) وگ ایران بی همتا

12"

واحد: عدد | عملگر: ویفری | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ویفری (دریچه برنجی) وگ ایران بی همتا

14"

واحد: عدد | عملگر: ویفری | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۲۶,۶۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ویفری (دریچه برنجی) وگ ایران بی همتا

16"

واحد: عدد | عملگر: ویفری | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ویفری (دریچه برنجی) وگ ایران بی همتا

18"

واحد: عدد | عملگر: ویفری | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۷۴,۷۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | عملگر: وزنه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | عملگر: وزنه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | عملگر: وزنه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | عملگر: وزنه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | عملگر: وزنه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۲۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | عملگر: وزنه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا

8"

واحد: عدد | عملگر: وزنه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۶۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا

10"

واحد: عدد | عملگر: وزنه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا

12"

واحد: عدد | عملگر: وزنه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا

14"

واحد: عدد | عملگر: وزنه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۲۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا

16"

واحد: عدد | عملگر: وزنه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۲۸,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۵۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا

14"

واحد: عدد | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنردار(ضربه گیر قوچی) وگ ایران بی همتا

16"

واحد: عدد | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه لولائی (دریچه ای) وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه لولائی (دریچه ای) وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه لولائی (دریچه ای) وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه لولائی (دریچه ای) وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه لولائی (دریچه ای) وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه لولائی (دریچه ای) وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه لولائی (دریچه ای) وگ ایران بی همتا

8"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه لولائی (دریچه ای) وگ ایران بی همتا

10"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه لولائی (دریچه ای) وگ ایران بی همتا

12"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه لولائی (دریچه ای) وگ ایران بی همتا

14"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه لولائی (دریچه ای) وگ ایران بی همتا

16"

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: GG25 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا

1/2"


۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا

3/4"


۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا

1"


۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا

1.1/4"


۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا

1.1/2"


۱۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا

2"


۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا

2.1/2"


۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا

3"


۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا

4"


۳۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا

5"


۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا

6"


۵۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا

8"


۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا

10"


۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا

12"


۲۳۷,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا

14"


۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه سوپاپی وگ ایران بی همتا

16"


۳۷۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ویفری (دریچه استیل) وگ ایران بی همتا

8"

واحد: عدد | عملگر: ویفری | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۶۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ویفری (دریچه استیل) وگ ایران بی همتا

10"

واحد: عدد | عملگر: ویفری | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۸۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ویفری (دریچه استیل) وگ ایران بی همتا

12"

واحد: عدد | عملگر: ویفری | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ویفری (دریچه استیل) وگ ایران بی همتا

14"

واحد: عدد | عملگر: ویفری | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۲۶,۶۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ویفری (دریچه استیل) وگ ایران بی همتا

16"

واحد: عدد | عملگر: ویفری | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ویفری (دریچه استیل) وگ ایران بی همتا

18"

واحد: عدد | عملگر: ویفری | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۷۴,۷۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ویفری (دریچه برنجی) وگ ایران بی همتا

8"

واحد: عدد | عملگر: ویفری | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۶۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ویفری (دریچه برنجی) وگ ایران بی همتا

10"

واحد: عدد | عملگر: ویفری | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۸۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ویفری (دریچه برنجی) وگ ایران بی همتا

12"

واحد: عدد | عملگر: ویفری | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۲,۳۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور