021-55600312
 

شیر پروانه ایی (ویفری) گیربکسی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

1"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

2"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

2.1/2"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

3"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

4"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

5"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

6"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

8"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

10"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

12"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

1"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

2"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

2.1/2"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

3"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

4"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

5"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

6"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

8"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

10"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب

12"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN10 وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN10 وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN10 وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN10 وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN10 وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN10 وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه استیل PN10 وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه استیل PN10 وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه استیل PN10 وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه استیل PN10 وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه استیل PN10 وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه استیل PN10 وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای فلنجدار (ویفری) گیربکسی PN10 میراب

4"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای فلنجدار (ویفری) گیربکسی PN10 میراب

5"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای فلنجدار (ویفری) گیربکسی PN10 میراب

6"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای فلنجدار (ویفری) گیربکسی PN10 میراب

8"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای فلنجدار (ویفری) گیربکسی PN10 میراب

10"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای فلنجدار (ویفری) گیربکسی PN10 میراب

12"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای فلنجدار (ویفری) گیربکسی PN16 میراب

4"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای فلنجدار (ویفری) گیربکسی PN16 میراب

5"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای فلنجدار (ویفری) گیربکسی PN16 میراب

6"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای فلنجدار (ویفری) گیربکسی PN16 میراب

8"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای فلنجدار (ویفری) گیربکسی PN16 میراب

10"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای فلنجدار (ویفری) گیربکسی PN16 میراب

12"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج گیربکسی فاراب

2"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج گیربکسی فاراب

2.1/2"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج گیربکسی فاراب

3"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج گیربکسی فاراب

4"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج گیربکسی فاراب

5"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج گیربکسی فاراب

6"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج گیربکسی فاراب

8"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۳۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج گیربکسی فاراب

10"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۷۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج گیربکسی فاراب

12"

واحد: عدد | عملگر: گیربکسی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۸۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور