۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

شیر پروانه ایی (ویفری) اهرمی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب

1"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب

2"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب

2.1/2"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب

3"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب

4"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب

5"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب

6"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب

8"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب

1"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب

2"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب

2.1/2"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب

3"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب

4"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب

5"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب

6"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه چدن PN10 وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه چدن PN10 وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه چدن PN10 وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه چدن PN10 وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه چدن PN10 وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه چدن PN10 وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه استیل PN10 وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه استیل PN10 وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه استیل PN10 وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه استیل PN10 وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه استیل PN10 وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه استیل PN10 وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۹,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ای ویفری اهرمی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج اهرمی فاراب

2"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج اهرمی فاراب

2.1/2"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج اهرمی فاراب

3"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج اهرمی فاراب

4"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج اهرمی فاراب

5"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج اهرمی فاراب

6"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج اهرمی فاراب

8"

واحد: عدد | عملگر: اهرمی | جنس بدنه: چدنی | اتصال: ویفری | فشار کار: 16Bar


۲۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور