021-55600312
 

شیر فلکه کشویی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران (سبک)

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران (سبک)

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1/4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

3/8"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

5"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

6"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

5"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

6"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیتز

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیتز

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیتز

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیتز

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیتز

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیتز

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیتز

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیتز

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور