۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

شیر فلکه کشویی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر فلکه کشویی اورینگی (آب سرد و گرم) فاراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: اورینگی


۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی (آب سرد و گرم) فاراب

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: اورینگی


۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی (آب سرد و گرم) فاراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: اورینگی


۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی (آب سرد و گرم) فاراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: اورینگی


۳۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی (آب سرد و گرم) فاراب

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: اورینگی


۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی (آب سرد و گرم) فاراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: اورینگی


۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی (آب سرد و گرم) فاراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: اورینگی


۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی اورینگی (آب سرد و گرم) فاراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: اورینگی


۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

2.1/2

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۳۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۴۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۶۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی گرافیتی (آب داغ) فاراب

16"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 10Bar | جنس زبانه: گرافیتی


۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) فاراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) فاراب

2.1/2

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) فاراب

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) فاراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) فاراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۲۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) فاراب

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۲,۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) فاراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۴۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) فاراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (آب سرد و فاضلاب) فاراب

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۹۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۳۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۵۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

6'

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۶۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۹۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: F4 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

2.1/2

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۳۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۵۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۶۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۸۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۳۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۳۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۶۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۸۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۱۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

12'

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۲۶۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ برنزی (آب سرد و گرم) فاراب

14"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: برنزی


۲۸۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی رینگ استیل (آب داغ) فاراب

14"

واحد: عدد | جنس بدنه: F5 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: استیل


۳۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN10 وگ ایران بی همتا

1.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN10 | جنس زبانه: فلزی


۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN10 وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN10 | جنس زبانه: فلزی


۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN10 وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN10 | جنس زبانه: فلزی


۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN10 وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN10 | جنس زبانه: فلزی


۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN10 وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN10 | جنس زبانه: فلزی


۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN10 وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN10 | جنس زبانه: فلزی


۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN10 وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN10 | جنس زبانه: فلزی


۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN10 وگ ایران بی همتا

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN10 | جنس زبانه: فلزی


۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN10 وگ ایران بی همتا

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN10 | جنس زبانه: فلزی


۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN10 وگ ایران بی همتا

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN10 | جنس زبانه: فلزی


۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN10 وگ ایران بی همتا

14"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN10 | جنس زبانه: فلزی


۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN10 وگ ایران بی همتا

16"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN10 | جنس زبانه: فلزی


۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN10 وگ ایران بی همتا

18"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN10 | جنس زبانه: فلزی


۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN16 وگ ایران بی همتا

1.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: فلزی


۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN16 وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: فلزی


۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN16 وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: فلزی


۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN16 وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: فلزی


۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN16 وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: فلزی


۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN16 وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: فلزی


۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN16 وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: فلزی


۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN16 وگ ایران بی همتا

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: فلزی


۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN16 وگ ایران بی همتا

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: فلزی


۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN16 وگ ایران بی همتا

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: فلزی


۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN16 وگ ایران بی همتا

14"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: فلزی


۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN16 وگ ایران بی همتا

16"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: فلزی


۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN16 وگ ایران بی همتا

18"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: فلزی


۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه فلزی PN16 وگ ایران بی همتا

20"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: فلزی


۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی PN16 وگ ایران بی همتا

1.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: لاستیکی


۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی PN16 وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: لاستیکی


۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی PN16 وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: لاستیکی


۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی PN16 وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: لاستیکی


۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی PN16 وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: لاستیکی


۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی PN16 وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: لاستیکی


۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی PN16 وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: لاستیکی


۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی PN16 وگ ایران بی همتا

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: لاستیکی


۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی PN16 وگ ایران بی همتا

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: لاستیکی


۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشوئی زبانه لاستیکی PN16 وگ ایران بی همتا

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16 | جنس زبانه: لاستیکی


۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز

1/2"

واحد: عدد


۹۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز

3/4"

واحد: عدد


۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز

1"

واحد: عدد


۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز

1.1/4"

واحد: عدد


۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز

1.1/2"

واحد: عدد


۳,۹۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی آریا کیز

2"

واحد: عدد


۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران

1/2"

واحد: عدد


۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران

3/4"

واحد: عدد


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور