021-55600312
 

شیر صافی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر صافی برنجی کیزایران

1/2"

واحد: عدد


۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی کیزایران

3/4"

واحد: عدد


۹۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی کیزایران

1"

واحد: عدد


۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی کیزایران

1.1/4"

واحد: عدد


۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی کیزایران

1.1/2"

واحد: عدد


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی کیزایران

2"

واحد: عدد


۵,۴۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۲۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۶۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی با توری استیل فاراب

14"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی دنده ای وگ ایران بی همتا

1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: دنده ای | فشار کار: PN16


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی دنده ای وگ ایران بی همتا

3/4"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: دنده ای | فشار کار: PN16


۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی دنده ای وگ ایران بی همتا

1"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: دنده ای | فشار کار: PN16


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی دنده ای وگ ایران بی همتا

1.1/4"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: دنده ای | فشار کار: PN16


۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی دنده ای وگ ایران بی همتا

1.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: دنده ای | فشار کار: PN16


۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی دنده ای وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: دنده ای | فشار کار: PN16


۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی دنده ای وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: دنده ای | فشار کار: PN16


۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

3/4"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

1"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

1.1/4"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

1.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

14"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

16"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

18"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

20"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

صافی فلنجدار توری استیل وگ ایران بی همتا

24"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: PN16


۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۲,۱۴۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۳,۱۰۷,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۴,۹۲۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۷,۲۰۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۸,۸۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۱۶,۱۱۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۲۷,۲۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۳۷,۴۹۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۶۸,۱۷۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی معمولی سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | کد محصول: 74AOT | فشار کار: 20Bar


۱,۱۷۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی معمولی سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | کد محصول: 74AOT | فشار کار: 20Bar


۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی معمولی سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | کد محصول: 74AOT | فشار کار: 20Bar


۲,۳۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی معمولی سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | کد محصول: 74AOT | فشار کار: 20Bar


۳,۷۹۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی معمولی سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | کد محصول: 74AOT | فشار کار: 20Bar


۵,۲۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی معمولی سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | کد محصول: 74AOT | فشار کار: 20Bar


۸,۵۵۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی معمولی سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | کد محصول: 74AOT | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی معمولی سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | کد محصول: 74AOT | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی معمولی سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | کد محصول: 74AOT | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور