021-55600312
 

شیر سوپاپی (شیر سوزنی)

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر سوپاپی (سوزنی) وگ ایران بی همتا

1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) وگ ایران بی همتا

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) وگ ایران بی همتا

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) وگ ایران بی همتا

1.1/4"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) وگ ایران بی همتا

1.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) وگ ایران بی همتا

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) وگ ایران بی همتا

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) وگ ایران بی همتا

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) وگ ایران بی همتا

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) وگ ایران بی همتا

14"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) وگ ایران بی همتا

16"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) 90درجه وگ ایران بی همتا

1.1/4"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) 90درجه وگ ایران بی همتا

1.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۶,۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) 90درجه وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) 90درجه وگ ایران بی همتا

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) 90درجه وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۲۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) 90درجه وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلوب ولو) میراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلوب ولو) میراب

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلوب ولو) میراب

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلوب ولو) میراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلوب ولو) میراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلوب ولو) میراب

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلوب ولو) میراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلوب ولو) میراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر فلکه سوپاپی (سوزنی , گلوب ولو) میراب

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر فلکه سوپاپی PN16 (سوزنی , گلوب ولو) میراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر فلکه سوپاپی PN16 (سوزنی , گلوب ولو) میراب

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر فلکه سوپاپی PN16 (سوزنی , گلوب ولو) میراب

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر فلکه سوپاپی PN16 (سوزنی , گلوب ولو) میراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر فلکه سوپاپی PN16 (سوزنی , گلوب ولو) میراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر فلکه سوپاپی PN16 (سوزنی , گلوب ولو) میراب

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر فلکه سوپاپی PN16 (سوزنی , گلوب ولو) میراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر فلکه سوپاپی PN16 (سوزنی , گلوب ولو) میراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر فلکه سوپاپی PN16 (سوزنی , گلوب ولو) میراب

12"

واحد: عدد | جنس بدنه: چدنی | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

1.1/4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

1.1/2

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

2.1/2"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۴۲۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

5"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۷۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فاراب

10"

واحد: عدد | جنس بدنه: F1 | فشار کار: 16Bar


۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور