021-55600312
 

شیر سوزنی (کف فلزی)

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر سوزنی برنجی کیزایران

1/2"

واحد: عدد


۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی برنجی کیزایران

3/4"

واحد: عدد


۱,۸۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی برنجی کیزایران

1"

واحد: عدد


۲,۷۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی برنجی کیزایران

1.1/4"

واحد: عدد


۵,۱۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی برنجی کیزایران

1.1/2"

واحد: عدد


۶,۸۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی برنجی کیزایران

2"

واحد: عدد


۸,۵۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: C200/75 | فشار کار: 16Bar


۳,۱۰۷,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: C200/75 | فشار کار: 16Bar


۴,۴۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: C200/75 | فشار کار: 16Bar


۶,۸۲۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: C200/75 | فشار کار: 16Bar


۹,۴۶۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: C200/75 | فشار کار: 16Bar


۱۲,۰۵۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: C200/75 | فشار کار: 16Bar


۱۷,۱۹۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: C200/75 | فشار کار: 16Bar


۳۷,۸۰۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: C200/75 | فشار کار: 16Bar


۴۸,۱۴۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: C200/75 | فشار کار: 16Bar


۹۰,۸۹۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: C150/75 | فشار کار: 10Bar


۲,۷۳۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: C150/75 | فشار کار: 10Bar


۳,۳۸۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: C150/75 | فشار کار: 10Bar


۴,۹۲۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: C150/75 | فشار کار: 10Bar


۶,۹۵۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: C150/75 | فشار کار: 10Bar


۹,۲۹۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: C150/75 | فشار کار: 10Bar


۱۳,۷۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: C150/75 | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: C150/75 | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: C150/75 | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی کلاس 100 برنجی کیتز

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی کلاس 100 برنجی کیتز

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی کلاس 100 برنجی کیتز

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی کلاس 100 برنجی کیتز

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی کلاس 100 برنجی کیتز

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی کلاس 100 برنجی کیتز

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی کلاس 100 برنجی کیتز

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی کلاس 100 برنجی کیتز

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی کلاس 150 برنجی کیتز

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی کلاس 150 برنجی کیتز

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی کلاس 150 برنجی کیتز

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی کلاس 150 برنجی کیتز

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی کلاس 150 برنجی کیتز

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی کلاس 150 برنجی کیتز

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی کلاس 150 برنجی کیتز

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی کلاس 150 برنجی کیتز

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور