021-55600312
 

شیر تخلیه هوا

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۲۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۴۰,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ وگ ایران بی همتا

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر تخلیه هوا دوروزنه وگ ایران بی همتا

2"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر تخلیه هوا دوروزنه وگ ایران بی همتا

3"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر تخلیه هوا دوروزنه وگ ایران بی همتا

4"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر تخلیه هوا دوروزنه وگ ایران بی همتا

6"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر تخلیه هوا دوروزنه وگ ایران بی همتا

8"

واحد: عدد | جنس بدنه: GGG40 | اتصال: فلنجدار | فشار کار: 16Bar


۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور