021-55600312
 

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1/4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۱,۵۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

3/8"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۱,۵۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۲,۰۶۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۲,۸۷۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۳,۹۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۵,۵۰۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۷,۳۶۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۱۰,۹۸۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۱۷,۴۲۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۲۳,۴۸۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۴۵,۴۵۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

5"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 70B | فشار کار: 20Bar


۱۰۶,۰۵۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

6"

واحد: عدد | نوع: سنگین | فشار کار: 16Bar


۱۴۳,۹۲۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۱,۷۲۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۲,۳۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۳,۰۹۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۴,۳۹۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۶,۰۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۸,۷۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۱۴,۷۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۲۱,۸۹۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۳۷,۸۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

5"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا

6"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 50 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: C200/75 | فشار کار: 16Bar


۳,۱۰۷,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: C200/75 | فشار کار: 16Bar


۴,۴۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: C200/75 | فشار کار: 16Bar


۶,۸۲۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: C200/75 | فشار کار: 16Bar


۹,۴۶۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: C200/75 | فشار کار: 16Bar


۱۲,۰۵۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: C200/75 | فشار کار: 16Bar


۱۷,۱۹۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: C200/75 | فشار کار: 16Bar


۳۷,۸۰۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: C200/75 | فشار کار: 16Bar


۴۸,۱۴۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: C200/75 | فشار کار: 16Bar


۹۰,۸۹۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: C150/75 | فشار کار: 10Bar


۲,۷۳۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: C150/75 | فشار کار: 10Bar


۳,۳۸۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: C150/75 | فشار کار: 10Bar


۴,۹۲۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: C150/75 | فشار کار: 10Bar


۶,۹۵۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: C150/75 | فشار کار: 10Bar


۹,۲۹۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: C150/75 | فشار کار: 10Bar


۱۳,۷۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: C150/75 | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: C150/75 | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: C150/75 | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۲,۳۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۴,۴۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۵,۹۹۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۷,۸۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۱۰,۶۷۷,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۱۸,۹۴۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۲۴,۲۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۴۲,۴۹۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: فنری | کد محصول: 30 | فشار کار: 20Bar


۱,۵۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: فنری | کد محصول: 30 | فشار کار: 20Bar


۲,۱۲۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: فنری | کد محصول: 30 | فشار کار: 20Bar


۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: فنری | کد محصول: 30 | فشار کار: 20Bar


۴,۹۲۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | نوع: فنری | کد محصول: 30 | فشار کار: 20Bar


۶,۸۲۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | نوع: فنری | کد محصول: 30 | فشار کار: 20Bar


۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: فنری | کد محصول: 30 | فشار کار: 20Bar


۲۱,۰۰۷,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | نوع: فنری | کد محصول: 30 | فشار کار: 20Bar


۲۸,۰۳۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | نوع: فنری | کد محصول: 30 | فشار کار: 20Bar


۴۴,۶۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1/4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 10 | فشار کار: 100bar


۱,۳۶۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

3/8"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 10 | فشار کار: 100bar


۱,۳۶۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 10 | فشار کار: 100bar


۱,۵۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 10 | فشار کار: 64bar


۲,۵۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 10 | فشار کار: 64bar


۳,۶۳۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 10 | فشار کار: 50bar


۵,۵۰۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 10 | فشار کار: 40bar


۹,۰۹۶,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 10 | فشار کار: 40bar


۱۳,۶۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 12 | فشار کار: 20Bar


۲۵,۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 12 | فشار کار: 20Bar


۳۵,۴۶۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 12 | فشار کار: 20Bar


۵۷,۱۶۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

1/4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 16NPT | فشار کار: 80bar


۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

3/8"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 16NPT | فشار کار: 80bar


۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 16NPT | فشار کار: 80bar


۲,۷۳۲,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 16NPT | فشار کار: 50bar


۴,۱۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 16NPT | فشار کار: 50bar


۵,۸۳۷,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 16NPT | فشار کار: 40bar


۹,۴۳۷,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

1.12"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 16NPT | فشار کار: 32bar


۱۲,۱۲۳,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 16NPT | فشار کار: 32bar


۱۹,۶۹۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 14 | فشار کار: 16Bar


۳۴,۰۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 14 | فشار کار: 16Bar


۴۸,۳۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 14 | فشار کار: 16Bar


۷۷,۳۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

1/4"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: 301/16BL | فشار کار: 80bar


۱,۳۶۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

3/8"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: 301/16BL | فشار کار: 80bar


۱,۳۶۴,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: 301/16BL | فشار کار: 80bar


۱,۵۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: 301/16BL | فشار کار: 50bar


۲,۵۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: 301/16BL | فشار کار: 50bar


۳,۶۳۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: 301/16NPT | فشار کار: 80bar


۱,۵۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: 301/16NPT | فشار کار: 50bar


۲,۵۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: 301/16NPT | فشار کار: 50bar


۳,۶۳۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: RED6/1MF | فشار کار: 50bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: RED6/1MF | فشار کار: 40bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: RED6/1MF | فشار کار: 40bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: دسته کلیدی | کد محصول: 316NPT | فشار کار: 80bar


۱,۵۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: دسته کلیدی | کد محصول: 316NPT | فشار کار: 50bar


۲,۵۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: دسته کلیدی | کد محصول: 316NPT | فشار کار: 50bar


۳,۶۳۹,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۲,۱۴۱,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۳,۱۰۷,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۴,۹۲۸,۰۰۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۷,۲۰۱,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور