021-55600312
 

لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه تبدیل پرسی.سوپرپایپ

20*20*16

واحد: عدد | عملگر: دریچه ای | جنس بدنه: F6 | فشار کار: 16Bar | جنس زبانه: لاستیکی


۱,۰۹۴,۵۷۸ ریال
---
---

فنر تو لوله-سوپر پایپ

16

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.2mm | رده: سبک | وزن: 37 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۲۷۰,۷۵۶ ریال
---
---

فنر تو لوله-سوپر پایپ

20

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | رده: سبک | وزن: 135 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۴۰۶,۰۲۵ ریال
---
---

فنر تو لوله-سوپر پایپ

25

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7.9mm | رده: سبک | وزن: 460 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۴۵۹,۴۳۵ ریال
---
---

فنر تو لوله-سوپر پایپ

32

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | رده: 40 | وزن: 96 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۶۸۹,۳۱۶ ریال
---
---

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 100 متری

25

واحد: عدد


۳۷۹,۱۰۲ ریال
---
---

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 150متری

20

واحد: عدد


۲۵۰,۲۶۴ ریال
---
---

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 200 متری

16

واحد: عدد


۱۷۲,۸۷۴ ریال
---
---

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 50 متری

32

واحد: عدد


۵۹۰,۷۸۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

40

واحد: متر


۲,۳۰۰,۳۳۶ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

50

واحد: متر


۳,۰۸۹,۲۷۸ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

63

واحد: متر


۴,۷۲۳,۲۹۷ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

75

واحد: متر


۸,۵۸۴,۲۹۴ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

90

واحد: متر


۱۱,۷۲۹,۹۲۶ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

110

واحد: متر


۱۶,۰۳۰,۳۰۳ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

16

واحد: متر


۱۷۲,۸۷۴ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

20

واحد: متر


۲۵۰,۲۶۴ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

25

واحد: متر


۳۷۹,۱۰۲ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

32

واحد: متر


۵۹۰,۷۸۰ ریال
---
---

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۱۷,۲۰۵ ریال
---
---

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۴۹,۱۱۰ ریال
---
---

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۲۷۲,۳۵۷ ریال
---
---

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۴۹,۱۱۰ ریال
---
---

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۲۷۲,۳۵۷ ریال
---
---

چپقی پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۳۱۳,۳۴۱ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۶۹,۸۳۲ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۶۲۰,۷۲۱ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۱۱,۵۸۴ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۵۵,۳۵۵ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۸۷,۶۸۱ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۹۰,۸۵۷ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۹۲,۶۱۸ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۱۲,۲۳۸ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۱۰,۸۸۳ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

20*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۲۵,۴۰۸ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۷۱,۹۲۳ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

3/4"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۹۶,۶۸۱ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

1"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۱۶,۶۴۳ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۵۸,۷۱۷ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۲۷,۲۱۴ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲۷۶,۴۲۴ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۷۱,۰۳۶ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۵۲,۷۲۴ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۳۴,۴۵۷ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۶۶۵,۵۲۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۶۰,۶۹۶ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۱۲,۵۹۵ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۳۵,۸۹۱ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ کلاسیک سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۵۲,۲۴۱ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ کلاسیک سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۴۰,۲۴۹ ریال
---
---

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۶۸۰,۳۴۴ ریال
---
---

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۴۰,۸۱۱ ریال
---
---

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۵۹,۷۱۵ ریال
---
---

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۱۵,۷۷۱ ریال
---
---

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۵۴,۴۰۴ ریال
---
---

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۶۷,۸۲۸ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1/2"*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۱۵,۴۶۱ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1/2"*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۸۵,۴۳۹ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

3/4"*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۸۶,۷۶۲ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

3/4"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۲۶,۴۵۳ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۶۶,۶۲۷ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1"*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۴۰۰,۷۵۹ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/4"*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۸۰,۱۸۸ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/4"*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶,۰۴۱,۶۵۲ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/2"*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶,۲۵۶,۸۱۸ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/2"*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷,۵۱۳,۱۵۲ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۷۰۸,۶۰۹ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۷۸۶,۱۰۸ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۱,۲۹۰,۳۴۲ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۱,۷۵۳,۳۷۴ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

40*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

50*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۵۱,۵۸۷ ریال
---
---

بوشن پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۵۲,۹۷۲ ریال
---
---

بوشن پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۲۶۴,۷۲۷ ریال
---
---

بوشن پرسی. کلاسیک سوپرپایپ

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۴۱,۳۸۸ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۵۰,۰۱۴ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۶۴,۷۹۱ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۳۸,۹۴۱ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۴۳۳,۷۸۶ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۶۱,۵۵۱ ریال
---
---

تبدیل پرسی کلاسک سوپرپایپ

16*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۲۸,۳۷۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۹۶,۰۱۲ ریال
---
---

تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۴۴,۶۲۶ ریال
---
---

تبدیل پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۲۳,۳۳۹ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۷۶,۲۳۶ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۴۹,۵۹۳ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۶۶,۸۷۷ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۹۵,۳۴۱ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۴۴۷,۹۵۶ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۳۶۶,۳۱۵ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

40*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۲,۲۵۸,۱۴۰ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱۴,۵۲۴,۰۳۲ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور