021-55600312
 

لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله سوپرپایپ

40

واحد: متر


۲,۳۰۰,۳۳۶ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

50

واحد: متر


۳,۰۸۹,۲۷۸ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

63

واحد: متر


۴,۷۲۳,۲۹۷ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

75

واحد: متر


۸,۵۸۴,۲۹۴ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

90

واحد: متر


۱۱,۷۲۹,۹۲۶ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

110

واحد: متر


۱۶,۰۳۰,۳۰۳ ریال
---
---

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 200 متری

16

واحد: عدد


۱۷۲,۸۷۴ ریال
---
---

یدکی مکانیزه سوپر والوسوپر پایپ - DN8-T1

واحد: عدد


۱,۶۴۱,۲۱۳ ریال
---
---

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 150متری

20

واحد: عدد


۲۵۰,۲۶۴ ریال
---
---

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 100 متری

25

واحد: عدد


۳۷۹,۱۰۲ ریال
---
---

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 50 متری

32

واحد: عدد


۵۹۰,۷۸۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

16

واحد: متر


۱۷۲,۸۷۴ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

20

واحد: متر


۲۵۰,۲۶۴ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

25

واحد: متر


۳۷۹,۱۰۲ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

32

واحد: متر


۵۹۰,۷۸۰ ریال
---
---

لوله سوپر پایپ LT

16

واحد: متر


۱۱۶,۶۳۰ ریال
---
---

لوله سوپر پایپ LT

20

واحد: متر


۱۷۷,۸۸۸ ریال
---
---

لوله سوپر پایپ LT

25

واحد: متر


۲۷۵,۶۶۱ ریال
---
---

لوله سوپر پایپ LT

32

واحد: متر


۴۴۰,۹۰۵ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۱۲,۲۳۸ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۱۰,۸۸۳ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

20*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۲۵,۴۰۸ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۷۱,۹۲۳ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

3/4"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۹۶,۶۸۱ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

1"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۱۶,۶۴۳ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۵۸,۷۱۷ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۲۷,۲۱۴ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۲۷۶,۴۲۴ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۷۱,۰۳۶ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۵۲,۷۲۴ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۳۵,۸۹۱ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۶۰,۶۹۶ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۱۲,۵۹۵ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۳۴,۴۵۷ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۶۶۵,۵۲۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1/2"*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۱۵,۴۶۱ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1/2"*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۸۵,۴۳۹ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

3/4"*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۸۶,۷۶۲ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

3/4"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۲۶,۴۵۳ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۱۶۶,۶۲۷ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1"*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۴۰۰,۷۵۹ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/4"*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۸۰,۱۸۸ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/4"*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶,۰۴۱,۶۵۲ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/2"*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶,۲۵۶,۸۱۸ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/2"*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷,۵۱۳,۱۵۲ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۳۹۲,۶۱۸ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۱۱,۵۸۴ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۵۵,۳۵۵ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۸۷,۶۸۱ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۸۹۰,۸۵۷ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۶۹,۸۳۲ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۶۲۰,۷۲۱ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۷۰۸,۶۰۹ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۷۸۶,۱۰۸ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۱,۲۹۰,۳۴۲ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۱,۷۵۳,۳۷۴ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

40*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

50*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار کلاسیک سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۷۰۳,۹۲۲ ریال
---
---

رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -25

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۶,۱۱۸,۰۶۱ ریال
---
---

رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -32

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۶,۲۷۲,۲۹۶ ریال
---
---

رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -40

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۰ ریال
---
---

رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -50

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۰ ریال
---
---

رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -63

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۷,۸۷۵,۹۰۴ ریال
---
---

رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -75

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۱۲,۳۳۸,۵۸۲ ریال
---
---

رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -90

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۲۲,۰۸۶,۶۷۰ ریال
---
---

رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-3 -110

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۲۶,۲۵۱,۷۷۸ ریال
---
---

رابط توپیچ RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -1"

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۵,۸۹۳,۶۳۰ ریال
---
---

رابط توپیچ RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -2"

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۶,۲۹۱,۶۹۸ ریال
---
---

رابط توپیچ RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -2 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۱۴,۷۷۲,۸۷۹ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-3 -3"

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۹,۰۶۸,۲۵۵ ریال
---
---

رابط روپیچ RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -2 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۱۲,۶۸۴,۸۷۵ ریال
---
---

رابط روپیچ RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 -2 "

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۷,۲۷۰,۶۲۷ ریال
---
---

رابط روپیچ RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-3 -3 "

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۹,۸۰۶,۷۳۰ ریال
---
---

رابط فلنچی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-2 *65

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۰ ریال
---
---

رابط فلنچی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-3 *100

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۵۵,۴۵۶,۸۰۲ ریال
---
---

رابط فلنچی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ

RS-3 *80

واحد: عدد | نوع اتصال: RS


۵۰,۵۸۹,۷۳۴ ریال
---
---

رابط سوپر والو T2سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۶۷۱,۰۰۴ ریال
---
---

رابط سوپر والو T2سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۷۱,۹۷۷ ریال
---
---

رابط سوپر والو T2سوپر پایپ

25

واحد: عدد


۸۹۸,۵۹۶ ریال
---
---

رابط رو پیچ سوپر والو T2سوپر پایپ

1/2"

واحد: عدد


۸۶۰,۷۷۳ ریال
---
---

رابط رو پیچ سوپر والو T2سوپر پایپ

3/4"

واحد: عدد


۹۴۴,۹۲۱ ریال
---
---

رابط تو پیچ سوپر والو T2سوپر پایپ

1/2

واحد: عدد


۸۶۶,۰۰۵ ریال
---
---

زانو سوپر پایپ

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

زانو سوپر پایپ

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

زانویی 45 پرسی سوپرپایپ

40*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی 45 پرسی سوپرپایپ

50*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی سوپرپایپ

16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۵۰,۷۳۰ ریال
---
---

زانو پرسی سوپرپایپ

20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۹۲۴,۹۷۴ ریال
---
---

زانو پرسی سوپرپایپ

25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۳۱۵,۶۳۰ ریال
---
---

زانو پرسی سوپرپایپ

32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۷۹۷,۱۹۲ ریال
---
---

زانو پرسی سوپرپایپ

40*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی سوپرپایپ

50*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ

16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۴۶۷,۸۲۸ ریال
---
---

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۶۴۰,۸۱۱ ریال
---
---

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ

25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۰۱۵,۷۷۱ ریال
---
---

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ

32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۱,۶۸۰,۳۴۴ ریال
---
---

زانو پرسی کلاسیک سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۵۵۹,۷۱۵ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور