۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

سه راه تبدیل

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*32

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۲۱۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*32

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۲۸۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۱۷۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۲۱۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۲۸۵,۹۹۵ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

75*50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۲۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

75*50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۳۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

75*50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۴۴۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*75

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۲۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*75

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۳۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*75

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۴۴۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۳۷۸,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۴۷۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۶۲۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

75*90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۳۷۸,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

75*90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۴۷۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

75*90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۶۲۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*110

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۵۶۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*110

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۷۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*110

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۹۵۸,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

110*75

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۵۶۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

110*75

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۷۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

110*75

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۹۵۸,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

110*90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۵۶۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

110*90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۷۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

110*90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۹۵۸,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*125

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۷۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*125

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱,۰۶۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*125

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱,۳۳۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

75*125

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۷۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

75*125

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱,۰۶۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱۳۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

32*50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

40*50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱۳۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

40*50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

63*32

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۱۷۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

75*125

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱,۳۳۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

125*90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۷۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

125*90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱,۰۶۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

125*90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱,۳۳۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

125*110

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۷۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

125*110

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱,۰۶۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود

125*110

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱,۳۳۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود - کپی

63*32

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۱۷۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی پلی رود - کپی

75*125

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱,۰۶۴,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور