021-55600312
 

سه راهی مساوی 90 درجه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راهی 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

63

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۲۴۱,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90 پلیمر گلپایگان

90

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۴۰۶,۳۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90درجه پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۶۵۸,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90 درجه پلیمر گلپایگان

125

واحد: عدد | ضخامت: 3.4mm


۸۰۱,۴۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90درجه پلیمر گلپایگان

160

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۱,۳۶۶,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی 90 درجه پلیمر گلپایگان

200

واحد: عدد | ضخامت: 4.9mm


۲,۶۷۷,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی خم 90 درجه پلیمر گلپایگان

40

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۱۴۲,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی خم 90 درجه پلیمر گلپایگان

50

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۲۰۸,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی خم 90درجه پلیمر گلپایگان

63

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۲۹۹,۲۰۰ ریال
---
---

سه راهی خم 90درجه پلیمر گلپایگان

90

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۴۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راهی خم 90درجه پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۷۹۷,۷۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور