021-55600312
 

سه راهی مساوی 90 درجه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه 90 جوشی پلی رود

63*50


۱۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

63

واحد: عدد


۲۴۱,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

63

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۲۴۱,۸۰۰ ریال
---
---

سه راهی 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

90

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۴۰۶,۳۰۰ ریال
---
---

سه راهی 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۶۵۸,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

125

واحد: عدد | ضخامت: 3.4mm


۸۰۱,۴۰۰ ریال
---
---

سه راهی 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

160

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۱,۳۶۶,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

200

واحد: عدد | ضخامت: 4.9mm


۲,۶۷۷,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی خم 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

40

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۱۴۲,۷۰۰ ریال
---
---

سه راهی خم 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

50

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۲۰۸,۹۰۰ ریال
---
---

سه راهی خم 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

90

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۴۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راهی خم 87.5 درجه پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۷۹۷,۷۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

50


۷۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

63


۱۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

75


۱۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

90


۲۷۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

110*63


۴۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

110


۴۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

125


۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

160*90


۹۸۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

160*110


۹۸۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

160*125


۹۸۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

160


۱,۰۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-

90

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-

110

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۵۱۰,۹۵۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

50*50*50

واحد: عدد


۱,۳۶۸,۸۲۱ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

200

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۲,۴۵۵,۲۳۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

250

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۴,۲۴۴,۳۴۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۸۰۱,۴۴۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

125

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

160

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۷۳۷,۴۶۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

200

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۳,۵۰۵,۳۷۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۵,۹۵۴,۴۹۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور