021-55600312
 

سه راهی 90 درجه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه 90جوشی پلی رود

50


۷۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

63


۱۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

75


۱۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

90


۲۷۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

110


۴۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

125


۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 90جوشی پلی رود

160


۱,۰۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 90 جوشی پلی رود

63*50


۱۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 90جوشی پلی رود

110*63


۴۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 90جوشی پلی رود

160*90


۹۸۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 90جوشی پلی رود

160*110


۹۸۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 90جوشی پلی رود

160*125


۹۸۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

50*50*50

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۹۷,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

63*50*63

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۳۴,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

63*63*63

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۶۰,۸۲۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

75*757*75

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۲۸۲,۲۵۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

90*90*90

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۳۱۲,۴۹۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

125

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۷۱۵,۲۵۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN5

160

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱,۵۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران- PN6

90

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN6

110*90

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۴۸۳,۷۸۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران- PN6

110

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۵۱۰,۹۵۰ ریال
---
---

سه راه جوشی تبدیل 90 درجه پلیران-- PN6

106*110

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱,۲۴۴,۰۸۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN6

110*200

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران- PN6

160

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱,۳۶۸,۸۲۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN6

250

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۲,۲۸۰,۵۵۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران- PN6

200

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۲,۴۵۵,۲۳۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران- PN6

250

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۴,۲۴۴,۳۴۰ ریال
---
---

سه راه جوشی تبدیل90 درجه پلیران-- PN6

250

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۴,۰۷۰,۱۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی تبدیل90 درجه پلیران-- PN10

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۷۰۵,۳۴۰ ریال
---
---

سه راه جوشی تبدیل90 درجه پلیران- PN10

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۵۷۹,۳۴۰ ریال
---
---

سه راه جوشی تبدیل90 درجه پلیران-- PN10

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی تبدیل90 درجه پلیران-- PN10

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۳,۰۰۵,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی تبدیل90 درجه پلیران-- PN10

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۵,۴۲۶,۴۳۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN10

125*125*125

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران--PN10

160*160*160

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱,۷۳۷,۴۶۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران--PN10

160*160*160(6)

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۳,۵۰۵,۳۷۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 90 درجه پلیران-- PN10

250

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۵,۹۵۴,۴۹۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

32

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

32

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

32

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

40

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

50

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

63

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۱۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

63

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۲۱۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

63

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۲۸۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

75

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۲۳۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

75

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۳۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

75

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۴۴۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۴۰۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۵۲۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

90

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۶۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

110

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۵۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

110

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۸۲۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

110

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱,۰۸۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

125

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۷۶۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

125

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱,۱۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

125

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۱,۴۹۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

140

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 6Bar


۱,۱۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود

140

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 10Bar


۱,۵۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی فشار قوی پلی رود - کپی

140

واحد: عدد | نوع اتصال: جوشی | فشار کار: 16Bar


۲,۰۵۲,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور