021-55600312
 

سه راهی مساوی 45 درجه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

40

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۱۵۷,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

50

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۱۹۷,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

63

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۳۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

75

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۳۶۱,۲۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۵۱۶,۲۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۷۵۷,۲۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

125

واحد: عدد | ضخامت: 3.4mm


۱,۰۶۲,۷۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

160

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۱,۷۷۲,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

200

واحد: عدد | ضخامت: 4.9mm


۳,۵۸۰,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

50


۸۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

63*50


۱۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

63


۱۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

75*63


۲۲۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

75


۲۲۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

90*63


۳۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

90


۳۶۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

110*63


۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

110*75


۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

110*90


۵۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

110


۵۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

125*110


۷۳۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

125


۷۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

160*110


۹۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

160


۱,۲۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران

110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۲۲۱,۳۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

160*110*160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

160*160*160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور