۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

سه راهی جوشی 45 درجه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه45 جوشی پلی رود

50


۸۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

63


۱۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

75


۲۲۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

90


۳۶۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

110


۵۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

125


۷۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

160


۱,۲۱۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 جوشی پلی رود

63*50


۱۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل45 جوشی پلی رود

75*63


۲۲۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل45 جوشی پلی رود

90*63


۳۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل45 جوشی پلی رود

110*63


۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل45 جوشی پلی رود

110*75


۵۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل45 جوشی پلی رود

110*90


۵۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 جوشی پلی رود

125*110


۷۳۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه45 جوشی پلی رود

160*110


۹۹۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران-PN5

50*50*50

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۲۷,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی45 درجه پلیران

63*50*63

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۶۸,۲۱۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران

63*63*63

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۹۲,۳۱۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی45 درجه پلیرانPN5

75*63*75

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۲۹۰,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 45 درجه پلیرانPN5

75*757*75

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۳۰۹,۱۸۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 45 درجه پلیرانPN5

90*63*90

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۴۴۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 45 درجه پلیرانPN5

110*63*110

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۵۴۵,۸۶۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 45 درجه پلیرانPN5

110*90*110

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۸۰۰,۷۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران

110*110*110

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۸۸۰,۲۵۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45درجه پلیرانPN5

125*110*125

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۹۳۰,۴۶۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران-

125*125*125

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱,۰۲۲,۵۶۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

160*110*160

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱,۶۳۰,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه جوشی 45 درجه پلیران- PN5

160*160*160

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱,۸۴۲,۹۹۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 45درجه پلیرانPN5

90*90*90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۵۴۵,۶۳۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل جوشی 45 درجه پلیرانPN5

110*75*110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۷۰۵,۵۶۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور