۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

سه راهی مساوی گالوانیزه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۱۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۲۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

5"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه مک (MECH) چین

6"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

5"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه چین

6"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1/2"

واحد: عدد


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3/4"

واحد: عدد


۲۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1"

واحد: عدد


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"

واحد: عدد


۵۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"

واحد: عدد


۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2"

واحد: عدد


۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"

واحد: عدد


۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3"

واحد: عدد


۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4"

واحد: عدد


۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

5"

واحد: عدد


۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

6"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1/2"

واحد: عدد


۱۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3/4"

واحد: عدد


۲۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1"

واحد: عدد


۳۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"

واحد: عدد


۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"

واحد: عدد


۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"

واحد: عدد


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3"

واحد: عدد


۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4"

واحد: عدد


۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

5"


۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

6"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور