021-55600312
 

سه راهی مساوی نر

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه نر پیچی پلی ران

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۴۰,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

25*1/2"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۸۳,۷۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

25*3/4*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۸۳,۷۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

32*1/2*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۸۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

32*3/4*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۸۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

32*1*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۸۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

40*1*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۸۸,۴۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

40*1 1/4"*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۸۸,۴۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

50*1.1/4*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۸۰,۱۵۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

50*1.1/2*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷۰۰,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

63*1*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۸۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

63*1.1/2*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۸۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

63*2*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۸۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

75*1.1/2*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۰۱,۱۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

75*2*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۰۱,۱۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

75*2*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۱۵,۲۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

90*2*90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۳۳,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

90*2.1/2*90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۳۳,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

90*3*90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۳۳,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

110*3*110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۷۴۸,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

110*4*110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۷۴۲,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

125*4"*125

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷,۲۹۹,۶۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

125*5*125

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۷,۲۹۹,۶۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی رود

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۲۸,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی رود

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۶۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی رود

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی رود -

40*1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۴۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی رود

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی رود

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۹۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی رود

75*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی رود

75*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی رود

90*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۷۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی رود

110*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۷۵۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی رود

125*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶,۶۳۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی رود

125*5"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶,۶۳۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه نر پیچی پلی ران

75*1*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۱۵,۲۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور