021-55600312
 

سه راهی مساوی ماده

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه ماده پیچی پلی ران

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۴۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

25*1/2*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۹۲,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

25*3/4*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۹۲,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

32*1/2*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۱۱,۳۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

32*3/4*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۱۱,۳۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

32*1*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۳۱۱,۳۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

40*1.1/4"*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۵۰۷,۱۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

50*1.1/2"*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

63*2*63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۰۵۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

75*2*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

75*2.1/2*75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

90*2*90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۶۰۰,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

90*2.1/2"*90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۶۰۰,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

90*3*90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۶۰۰,۸۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

110*3*110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۷۶۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی ران

110*4*110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۷۶۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

25*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

32*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۸۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

32*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۸۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲۸۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

40*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴۶۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۶۸۱,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

63*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۰۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

63*1.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۰۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۱,۰۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

75*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

75*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۰۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

90*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۵۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

90*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۵۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

90*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۲,۵۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

110*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۶۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ماده پیچی پلی رود

110*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۴,۶۷۶,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور