021-55600312
 

سه راهی مساوی درزدار

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه درزدار ایران اتصال

1/2"

واحد: عدد


۵۴,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

3/4"

واحد: عدد


۶۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1"

واحد: عدد


۱۰۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/4

واحد: عدد


۱۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/2

واحد: عدد


۲۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

2"

واحد: عدد


۳۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

2.1/2"

واحد: عدد


۴۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

3"

واحد: عدد


۶۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

4"

واحد: عدد


۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

5"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

6"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

8"

واحد: عدد


۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

10"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

12"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

14"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

16"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

8"

واحد: عدد


۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور