021-55600312
 

سه راهی تبدیلی 45 درجه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

90*50

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۴۴۵,۳۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

90*63

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۴۵۰,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

90*75

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۴۸۸,۴۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

110*63

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۵۹۸,۳۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

110*75

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۶۳۶,۲۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

110*90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۶۰۴,۴۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

125*90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۸۶۷,۱۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

125*110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۹۶۶,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

160*110

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۱,۳۵۷,۵۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

160*125

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۱,۳۸۹,۹۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

200*110

واحد: عدد | ضخامت: 4.9mm


۲,۸۴۳,۱۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

200*160

واحد: عدد | ضخامت: 4.9mm


۳,۱۰۶,۸۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور