021-55600312
 

سه راهی تبدیلی گالوانیزه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3/4"*1/2"

واحد: عدد


۲۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1"*1/2"

واحد: عدد


۴۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1"*3/4"

واحد: عدد


۴۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"*3/4

واحد: عدد


۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"*1"

واحد: عدد


۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"*1

واحد: عدد


۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"*1.1/4"

واحد: عدد


۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*1/2"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*3/4"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*1"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*1.1/4"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2*1.1/2"

واحد: عدد


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"*1/2

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"*3/4

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"*1"

واحد: عدد


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2*1.1/4"

واحد: عدد


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"*1.1/2"

واحد: عدد


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2*2

واحد: عدد


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*1"

واحد: عدد


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*1.1/4"

واحد: عدد


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*1.1/2"

واحد: عدد


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*2"

واحد: عدد


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

3*2.1/2"

واحد: عدد


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*2"

واحد: عدد


۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*2.1/2"

واحد: عدد


۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل

4*3"

واحد: عدد


۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3/4"*1/2"

واحد: عدد


۲۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1"*1/2"

واحد: عدد


۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1"*3/4"

واحد: عدد


۴۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"*3/4

واحد: عدد


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"*1"

واحد: عدد


۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"*1

واحد: عدد


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"*1.1/4"

واحد: عدد


۷۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*1/2"

واحد: عدد


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*3/4"

واحد: عدد


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*1"

واحد: عدد


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*1.1/4"

واحد: عدد


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2*1.1/2"

واحد: عدد


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"*1/2

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"*3/4

واحد: عدد


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"*1"

واحد: عدد


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2*1.1/4"

واحد: عدد


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"*1.1/2"

واحد: عدد


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2*2

واحد: عدد


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*1/2"


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*3/4"

واحد: عدد


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*1"

واحد: عدد


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*1.1/4"

واحد: عدد


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*1.1/2"

واحد: عدد


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*2"


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3*2.1/2"


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*1/2"


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*3/4"


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*1"


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*1.1/4"


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*2"


۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*2.1/2"


۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4*3"


۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

3/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

1"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

1"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

1.1/4"*1/2"


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

1.1/4"*3/4

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

1.1/4"*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

1.1/2"*1

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

1.1/2"*1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2*1/2"

واحد: عدد | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2*1.1/4"


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2*1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2.1/2"*1/2

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2.1/2"*3/4

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2.1/2"*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2.1/2*1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2.1/2"*1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

2.1/2*2

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

3*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

3*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

3*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

3*1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

3*1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

3*2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

3*2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

4*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

4*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور