021-55600312
 

سه راهی تبدیلی مانیسمان

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱,۱۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

1"*1/2"

واحد: عدد


۱۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

1*3/4"

واحد: عدد


۱۷۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۲۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۲۴۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان ایران اتصال

1.1/4"*1"

واحد: عدد


۲۵۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۲۸۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۲۸۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

1.1/2"*1"

واحد: عدد


۲۸۶,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان ایران اتصال

1.1/2"*1.1/4"

واحد: عدد


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

2"*1/2"

واحد: عدد


۴۰۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

2*3/4"

واحد: عدد


۴۰۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

2"*1"

واحد: عدد


۴۰۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

2"*3/4"

واحد: عدد


۴۰۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

2"*1.1/2"

واحد: عدد


۴۶۲,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

2.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۷۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

2.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۷۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

2.1/2"*1"

واحد: عدد


۷۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

2.1/2"*1.1/4"

واحد: عدد


۷۱۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

2.1/2"*1.1/2"

واحد: عدد


۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

2.1/2"*2"

واحد: عدد


۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

3"*1/2"

واحد: عدد


۹۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

3"*3/4"

واحد: عدد


۹۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

3"*1"

واحد: عدد


۹۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

3"*1"

واحد: عدد


۹۱۳,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

3"*1.1/2"

واحد: عدد


۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

3"*2"

واحد: عدد


۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

3"*2.1/2"

واحد: عدد


۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

4"*1"

واحد: عدد


۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

4"*1.1/4"

واحد: عدد


۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

4"*1.1/2"

واحد: عدد


۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

4"*2"

واحد: عدد


۲,۱۷۸,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

4"*2.1/2"

واحد: عدد


۲,۱۷۸,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

4"*3"

واحد: عدد


۲,۱۷۸,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

5"*1/2"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

5"*3/4"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

5"*1"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

5"*1.1/2"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

5"*1.1/4"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

5"*2"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

5"*2.1/2"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

5"*3"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

5"*4"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

6"*1/2"

واحد: عدد


۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

6"*3/4"

واحد: عدد


۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

6"*1"

واحد: عدد


۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

6"*1.1/4"

واحد: عدد


۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

6"*1.1/2"

واحد: عدد


۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

6"*2"

واحد: عدد


۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

6"*2.1/2"

واحد: عدد


۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

6"*3"

واحد: عدد


۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

6"*4"

واحد: عدد


۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

6"*5"

واحد: عدد


۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

8"*1/2"

واحد: عدد


۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

8"*3/4"

واحد: عدد


۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

8"*1.1/4"

واحد: عدد


۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

8"*1.1/2"

واحد: عدد


۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

8"*2"

واحد: عدد


۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

8"*2.1/2"

واحد: عدد


۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

6"*3"

واحد: عدد


۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

8"*3"

واحد: عدد


۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

8"*4"

واحد: عدد


۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

8"*5"

واحد: عدد


۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

8"*6"

واحد: عدد


۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

10"*1/2"

واحد: عدد


۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

10"*3/4"

واحد: عدد


۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

10"*1"

واحد: عدد


۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

10"*1.1/4"

واحد: عدد


۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

10*1.1/2"

واحد: عدد


۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

10"*2"

واحد: عدد


۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

10"*2.1/2"

واحد: عدد


۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

10"*3"

واحد: عدد


۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

10"*4"

واحد: عدد


۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

10*5"

واحد: عدد


۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

10*6

واحد: عدد


۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال

10*8

واحد: عدد


۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

3/4"*1/2"


۱۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

1"*1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۲۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

1"*3/4"

واحد: عدد | رده: 40


۲۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۳۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

1.1/4"*3/4

واحد: عدد | رده: 40


۳۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

1.1/4"*1"

واحد: عدد | رده: 40


۳۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد | رده: 40


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

1.1/2"*1

واحد: عدد | رده: 40


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

1.1/2"*1.1/4"

واحد: عدد | رده: 40


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

2*1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

2*3/4"

واحد: عدد | رده: 40


۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

2*1"


۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

2*1.1/4"

واحد: عدد


۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

2*1.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

2.1/2"*1/2

واحد: عدد | رده: 40


۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

2.1/2"*3/4

واحد: عدد | رده: 40


۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

2.1/2"*1"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

2.1/2*1.1/4"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

2.1/2"*1.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

2.1/2*2

واحد: عدد | رده: 40


۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

3*1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

3*3/4"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

3*1"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

3*1.1/4"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

3*1.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

3*2"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

3*2.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

4*1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

4*3/4"

واحد: عدد | رده: 40


۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

4*1"

واحد: عدد | رده: 40


۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

4*1.1/4"

واحد: عدد | رده: 40


۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

4*1.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

4*2"

واحد: عدد | رده: 40


۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

4"*2.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

4*3"

واحد: عدد | رده: 40


۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

5*1"

واحد: عدد | رده: 40


۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

5*1.1/4"

واحد: عدد | رده: 40


۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

5*1.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

5*2"

واحد: عدد | رده: 40


۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

5*2.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

5*3"

واحد: عدد | رده: 40


۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

5*4"

واحد: عدد | رده: 40


۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

6*1"

واحد: عدد | رده: 40


۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

6*1.1/4"

واحد: عدد | رده: 40


۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

6*1.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

6*2"

واحد: عدد | رده: 40


۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

6*2.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

6*3"

واحد: عدد | رده: 40


۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

6*4"

واحد: عدد | رده: 40


۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

6*5"

واحد: عدد | رده: 40


۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

8*2"

واحد: عدد | رده: 40


۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه مانیسمان جوشی تبدیلی رده 40 بنکن (Benkan)

8"*2.1/2"

واحد: عدد | رده: 40


۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال