۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

سه راهی تبدیلی درزدار

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه درزدار ایران اتصال

3/4"*1/2"

واحد: عدد


۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1"*3/4"

واحد: عدد


۹۵,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۱۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۱۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/4"*1"

واحد: عدد


۱۸,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۱۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۱۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/2"*1"

واحد: عدد


۱۹,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/2"*1.1/4"

واحد: عدد


۲۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/2"*1.1/4"

واحد: عدد


۲۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

2*1/2"

واحد: عدد


۲۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

2"*3/4"

واحد: عدد


۲۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

2"*1"

واحد: عدد


۲۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

2"*1.1/4"

واحد: عدد


۲۷,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

2"*1.1/2"

واحد: عدد


۳۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

2.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

2.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

2.1/2"*1"

واحد: عدد


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

2.1/2"*1.1/4"

واحد: عدد


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

2.1/2"*1.1/2"

واحد: عدد


۴۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

2.1/2"*2"

واحد: عدد


۴۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

3"*1/2"

واحد: عدد


۵۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

3"*3/4"

واحد: عدد


۵۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

3"*1"

واحد: عدد


۵۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

3"*1.1/4"

واحد: عدد


۵۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

3"*1.1/2"

واحد: عدد


۶۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

3"*2.1/2"

واحد: عدد


۶۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

4*1

واحد: عدد


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

4*1/2"

واحد: عدد


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

4*1 1/4"

واحد: عدد


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

40*1 1/2"

واحد: عدد


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

4*2"

واحد: عدد


۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

4*2"

واحد: عدد


۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

4*2.1/2"

واحد: عدد


۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

4*3/4"

واحد: عدد


۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

5"*1/2"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

5"*3/4"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

5"*1"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

5"*1.1/4"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

5"*1.1/2"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

5"*2"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

5"*2.1/2"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

5"*3"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

5"*4"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

6"*1/2"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

6"*3/4"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

6"*1"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

6"*1.1/4"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

6"*1.1/2"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

6"*2"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

6*2.1/2

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

6"*3"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

6"*4"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

6"*5"

واحد: عدد


۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

8"*1/2"

واحد: عدد


۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

8"*3/4"

واحد: عدد


۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

8"*1"

واحد: عدد


۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدارایران اتصال

8"*1.1/4"

واحد: عدد


۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

8"*1.1/2"

واحد: عدد


۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

8"*2"

واحد: عدد


۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

8"*2.1/2"

واحد: عدد


۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

8"*3"

واحد: عدد


۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

8"*4"

واحد: عدد


۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

8"*5"

واحد: عدد


۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال

8"*6"

واحد: عدد


۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

سه راه ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"*1/2"


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور