021-55600312
 

سایر اقلام

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بست ابتدایی تیپ 5/8 فشاری پلی رود

تیپ *5/8"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

دریپر روی خط 4 لیتر پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

رابط تیپ به 1/2 پلی رود

تیپ *1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

رابط تیپ به تیپ پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

آبفشان پلی رود

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

آچار پانچ پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بست ابتدایی 5/8" پلی رود

5/8"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بست ابتدایی پلی رود

6

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بست ابتدایی پلی رود

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بست ابتدایی تیپ پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بست انتهایی 16 پلی رود

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

پایه بابلر پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

توری بابلر پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

جعبه شیر پلی رود

6

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

جعبه شیر پلی رود

9"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

جعبه شیر پلی رود

15*10"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

درپوش 6پلی رود

6

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

دریپر زیتونی پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

رابط پلی رود

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

رابط تیپ پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

زانو 16پلی رود

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

سه راهی پلی رود

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

شیر خودکار پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

شیر خودکار پلی رود

40*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

شیر خودکار پلی رود

50-2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

مته تیپ پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

نازل بابلر پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

واشر بست ابتدایی 16 پلی رود

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

واشر بست ابتدایی پلی رود

5/8"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

واشر بست ابتدایی تیپ 5/8 سیلیکن پلی رود

5/8"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

واشر بست ابتدایی تیپ( دنباله دار) پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

کلید شیر خودکار پلی رود

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

سر شلنگی پلی رود

12*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

سر شلنگی پلی رود

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

آبفشان پیچی پلیران

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

دریپر دوطرفه پیچی پلیران

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پلیران

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پلیران

75*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پلیران

90*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پلیران

90*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پلیران

110*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پلیران

125*5"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

انشعاب 16 پلیران

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

انشعاب 16 پلیران

12*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور