021-55600312
 

زانو 90 درجه گالوانیزه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۱۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۵۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه مک (MECH) چین

6"

واحد: عدد


۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه تبدیلی مک (MECH) چین

3/4"*1/2"

واحد: عدد


۱۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

5"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه چین

6"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

1/2"

واحد: عدد


۱۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

3/4"

واحد: عدد


۲۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

1"

واحد: عدد


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"

واحد: عدد


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2"

واحد: عدد


۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

2"

واحد: عدد


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"

واحد: عدد


۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

3"

واحد: عدد


۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

4"

واحد: عدد


۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

5"

واحد: عدد


۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

6"

واحد: عدد


۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

۳/۴"*۱/۲"

واحد: عدد


۲۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو تبدیل گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1/2"

واحد: عدد


۱۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3/4"

واحد: عدد


۲۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1"

واحد: عدد


۳۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/4"

واحد: عدد


۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

1.1/2"

واحد: عدد


۶۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2"

واحد: عدد


۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

2.1/2"

واحد: عدد


۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

3"

واحد: عدد


۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

4"


۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

5"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو ۹۰ درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس

6"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور