021-55600312
 

زانو 90 درجه درزدار

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

1.1/4"

واحد: عدد


۹۴,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

1.1/2"

واحد: عدد


۱۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

2"

واحد: عدد


۱۸۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

2.1/2

واحد: عدد


۳۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

3"

واحد: عدد


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

4"

واحد: عدد


۷۶۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

5"

واحد: عدد


۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

6"

واحد: عدد


۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

8"

واحد: عدد


۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

10"

واحد: عدد


۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

12"


۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

14"

واحد: عدد


۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک)

16"

واحد: عدد


۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

1/2"

واحد: عدد


۳۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

3/4"

واحد: عدد


۵۳,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

1"

واحد: عدد


۶۲,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

1.1/4"

واحد: عدد


۱۱۷,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

1.1/2

واحد: عدد


۱۵۴,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

2"

واحد: عدد


۲۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

2.1/2

واحد: عدد


۳۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

3"

واحد: عدد


۵۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

4"

واحد: عدد


۸۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

5"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

6"

واحد: عدد


۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

8"

واحد: عدد


۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

10"

واحد: عدد


۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

12"

واحد: عدد


۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

14"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سنگین)

16"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور