021-55600312
 

زانو 90 درجه جوشی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو 90 جوشی پلی رود

50


۲۷,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

63


۷۱,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

75


۹۶,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

90


۱۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

110


۲۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

125


۵۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

160


۸۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-50*50

واحد: عدد


۳۶,۶۲۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-63*63

واحد: عدد


۱۲۷,۲۵۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-75*75

واحد: عدد


۱۴۱,۳۵۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-90*90

واحد: عدد


۲۴۱,۷۸۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-110*110

واحد: عدد


۴۹۶,۲۸۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-125*125

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(4)-160*160

واحد: عدد


۱,۰۵۲,۱۳۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

200

واحد: عدد


۱,۹۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران

(10)-160*160

واحد: عدد


۳,۴۵۸,۸۸۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۴,۴۵۵,۳۱۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران

90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۳۵۵,۵۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران

110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۷۰۹,۶۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران

125

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران

160

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۴۵۱,۸۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران

200

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۲,۵۷۳,۷۳۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور