021-55600312
 

زانو 90 درجه جوشی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو 90 جوشی پلی رود

50


۲۷,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

63


۷۱,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

75


۹۶,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

90


۱۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

110


۲۴۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

125


۵۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 جوشی پلی رود

160


۸۵۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

(4)-50*50

واحد: عدد


۳۳,۲۹۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

(4)-63*63

واحد: عدد


۱۰۰,۷۷۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

(4)-75*75

واحد: عدد


۱۱۶,۱۵۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

(4)-90*90

واحد: عدد


۲۰۱,۵۲۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

(4)-110*110

واحد: عدد


۳۲۵,۷۵۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

(4)-125*125

واحد: عدد


۷۳۰,۲۵۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

(4)-160*160

واحد: عدد


۹۰۵,۶۰۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

160*160(6)

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 90 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

(10)-160*160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN6

50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۳۶,۶۲۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN6

63

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۲۷,۲۵۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN6

75

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۴۱,۳۵۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN6

90

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۲۴۱,۷۸۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN6

110

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۴۹۶,۲۸۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN6

125

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۷۰۴,۹۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN6

160

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱,۰۵۲,۱۳۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN6

200

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱,۹۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN6

250

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۳,۴۵۸,۸۸۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN10

90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۳۵۵,۵۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN10

110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۷۰۹,۶۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN10

125

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۸۱۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN10

160

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۴۵۱,۸۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN10

200

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۲,۵۷۳,۷۳۰ ریال
---
---

زانو جوشی 90 پلیران-PN10

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۴,۴۵۵,۳۱۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور