021-55600312
 

زانو 45 درجه گالوانیزه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

1/2"

واحد: عدد


۷۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

3/4"

واحد: عدد


۱۹۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

1"

واحد: عدد


۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

1.1/4"

واحد: عدد


۴۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

1.1/2"

واحد: عدد


۵۲۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

2"

واحد: عدد


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

2.1/2"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

3"

واحد: عدد


۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

4"

واحد: عدد


۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه مک (MECH) چین

5"


۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

2.1/2"

واحد: عدد


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه چین

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

1/2"

واحد: عدد


۱۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

3/4"

واحد: عدد


۲۲۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

1"

واحد: عدد


۳۴۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

1.1/4"

واحد: عدد


۴۸۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

1.1/2:

واحد: عدد


۶۳۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

2"

واحد: عدد


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

2.1/2"

واحد: عدد


۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

3"

واحد: عدد


۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---

زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل

4"

واحد: عدد


۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور