021-55600312
 

زانو 45 درجه جوشی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو 45 جوشی پلی رود

50


۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

63


۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

75


۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

90


۱۴۸,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

110


۲۴۱,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

125


۳۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

160


۷۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران-فاضلابی

50

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۴۸,۵۹۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران--فاضلابی

63

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۷۳,۱۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران --فاضلابی

75

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۲۴,۵۱۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - -فاضلابی

90

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۱۸۹,۵۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - -فاضلابی

110

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۲۴۰,۵۱۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران --فاضلابی

125

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۵۰۸,۲۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - -فاضلابی

160

واحد: عدد | فشار کار: 5Bar


۷۰۵,۱۲۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN6 -

50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۵۳,۴۵۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN6

63

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۱۴,۴۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN6

75

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۳۶,۵۱۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN6

90

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۸۶,۶۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN6

110

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۳۱۱,۰۳۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN6

125

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۴۵۹,۹۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN6

160

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۸۰۳,۹۰۶ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN6

200

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱,۵۶۹,۶۳۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN6

250

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۲,۵۳۰,۴۵۹ ریال
---
---

زانو جوشی 45پلیران

90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۲۴۶,۶۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45پلیران-PN10

110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۴۲۷,۱۱۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45پلیران-PN10

125

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۶۰۷,۵۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN10

160

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۱۹۳,۷۵۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN10

200

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۲,۳۱۳,۸۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران-PN10

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۳,۶۶۸,۸۱۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور