021-55600312
 

زانو 45 درجه جوشی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانو 45 جوشی پلی رود

50


۳۴,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

63


۵۹,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

75


۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

90


۱۴۸,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

110


۲۴۱,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

125


۳۹۹,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 جوشی پلی رود

160


۷۶۵,۰۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

50

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۵۳,۴۵۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

63

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۱۴,۴۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

75

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۳۶,۵۱۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

90

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۱۸۶,۶۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

110

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۳۱۱,۰۳۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

125

واحد: عدد


۴۵۹,۹۰۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه جوشی پلیران - PN5

160

واحد: عدد | فشار کار: 6Bar


۸۰۲,۸۹۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران

160

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۱,۱۹۳,۷۵۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران

200

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۲,۳۱۳,۸۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45 پلیران

250

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۳,۶۶۸,۸۱۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45پلیران

90

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۲۴۶,۶۰۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45پلیران

110

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۴۲۷,۱۱۰ ریال
---
---

زانو جوشی 45پلیران

125

واحد: عدد | فشار کار: 10Bar


۶۰۷,۵۰۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور